....Dalla raccolta Commedie

 

 

 

CUNTINUANDU A SCHIRZARI

 

(Scena Unica)

 

Testo scritto in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di Padre Melo

 

 

 

PERSONAGGI:

CANDILORU

FILUMENA

CICCIU

 

Rodì Milici, 4 Ottobre 1985

 

 

CANDILORU

(entrando con in mano un panaru con alcune uova) Non di pozzu ‘cchiù! non di pozzu ‘cchiù! sempri na storia, sempri a stissa musica. Ma qualchi jornu di chisti si mi ‘ncazzu bonu bonu mi pigghiu baldaccu e baldacchinu e u lassu ‘ntridici, ‘nmenzu a na strata.

“'ddi povireddi”, “'ddi mischineddi” mi dici. E jò, jò chi sugnu riccu ? chi disiu un soddu pi na lira?

 

FILUMENA

(udendo gridare il marito, si affaccia) Chi ‘ffù Candiloru? chi succidiu?

 

CANDILORU

Nenti! nenti succidiu! chiuttostu pigghia ‘ssi quattru ova menzi cuatusi e jettili. Chi mancu i vogghiu vidiri ‘cchiù davanti….

FILUMENA

Madonna du Carmini! attonna jammasti?

CANDILORU

Jammà? ancora non hai vistu nenti. A vidiri stasira, quandu eni ura da nuvena…

FILUMENA

Ma chi succidiu? u pozzu sapiri?

CANDILORU

Non di pozzu ‘cchiù! divinità mastru ‘nbusca e potta a casa! e picchì poi? pi quattro ova cuatusi e tri sordi! Ma dimmi tu si chista eni na cosa giusta?

FILUMENA

Ma chi sacciù jò! Havi ‘ddu uri chi fa vuci e non ti spieghi!

CANDILORU

Mi vidisti quandu passammo a binidiciri i casi?

FILUMENA

Certu chi ti visti!

CANDILORU

E allura, cu era chi purtava a cruci?

FILUMENA

Tu!

CANDILORU

E u panaru, cu era chi puttava u panaru?

FILUMENA

Tu!

CANDILORU

E u secchiettu, cu era chi puttava u secchiettu?

FILUMENA

Tu!

CANDILORU

E iddu? iddu chi purtava?

FILUMENA

U Vangileddu.

CANDILORU

Eccu, u Vangileddu! . Jò puttava: a cruci, u secchiettu, u panaru. deci chili di pisu. iddu puttava “U Vangileddu” ducentu grammi!. Poi arrivamu ‘ntà siristia: “un ovu tu, un ovu jò, un ovu tu, un ovu jò, u ‘cchiù rossu a iddu u ‘cchiù piccittu a mia. Mità ‘llunu dicia. E picchì non facivumu mità ‘llunu puru ca cruci e cu panaru?

FILUMENA

(se la ride) Ma non mi fari ridiri! ‘ddu santu cristianu a ‘ddà età!

CANDILORU

E non sulu! quandu arrivammu o vadduneddu fundu, chi scarcagnà un paru di scarpi, a gnà Peppa Cursarota avia priparatu un rotulu di tila chi era jancu comu a scuma o latti. Setti! setti para di causatila putia fari e inveci iddu calmu calmu mi menti na mani supra da spadda e mi dici: Candalureddu, Candalureddu chista eni tila profumata e fina tissuta cu mani dilicati e beddi e quindi ci la mandamu a l'urfaneddi. Capisti tu! mi fici puru a puisia. Candalureddu, Candalureddu. Cannalurai m'avia a chiamari!

FILUMENA

(che se la gode) E non fici na opira bona? ‘ddi criaturi chi non hannu a nuddu.

 

CANDILORU

E giustu da me, giustu appuntu da me parti l'avia a fari l'opira bona. A spattia e da so mità facia chiddu chi vulia

FILUMENA

Bonu, bonu, chi qualchi jornu ta trovi. ‘ddi criaturi pregunu puru pi ‘ttia. ‘cchiuttostu, cu tu desi ‘ddu ciaschitteddu chi puttasti ajeri sira?

CANDILORU

Ah! u vinu..

FILUMENA

Vinu? menzu acitu!....

CANDILORU

‘ddaveru?

FILUMENA

Acitognulu, e mancu bonu….

CANDILORU

E ‘cchi c'erunu dubbi? e ‘cchi era fissa? mi dava u vinu bonu a mia? apposta mu desi, picchì era acitu….

FILUMENA

Ma cu tu desi? ti fa ‘nfinucchiari di tutti…

CANDILORU

A vidi, a vidi chi mi duni raggiuni. Cannaluari m'avia a chiamari. Ma si m'incazzu bonu bonu….

FILUMENA

Tu desi iddu è veru?

CANDILORU

Ca comu u capisti! (facendo segno di si con la testa)

FILUMENA

Appi a sbagghiari, mischinu, non tantu ci vidi bonu…..

CANDILORU

Si veru eni chi non vidi bonu. Ma u vinu non si varda, si ‘ssaggia. E iddu u ‘ssaggiò. Apposta assira passò ‘dda banda e ‘cci sintia fari (verso di assaggio del vino) ‘cci passi jairu…..

FILUMENA

Ma chi stà dicendo! ‘ddu mischinu mancu ‘ndi bivi vinu…

CANDILORU

….russu!. jancu u voli. u voli jancu! E si eni di petri russi tantu megghiu!

FILUMENA

Oh quantu ci ‘ndi sta dicendo a ssu povirazzu. Havi trentanni chi ti canusciu e trentanni chi ti lamenti, ma sini sempri sutta a sò faddetta....

CANDILORU

Si, si, ma si mi ‘ncazzu bonu bonu....(bussano)

FILUMENA

Zittiti chi batteru, vidi cu eni?

CANDILORU

Cu eni? trasiti..

CICCIU

(entrando) Salutami Don Candiloru, bona sira Donna Filumena...

FILUMENA

Bona sira Cicciu..

CANDILORU

Bona sira Ciccia, chi c'è?

CICCIU

Nenti, havia andatu undi me ziu ma intra no truvà e vinni ‘ccà pi vidiri si v'avivu ridduciutu...

CANDILORU

Eh! mu ‘mmaginu pirchì no trovasti. Sicuramenti andò undi l'urfaneddi!

CICCIU

Undi l'urfaneddi? a fari chi?

FILUMENA

Nenti lassulu parrari a stù scunchiudutu.....

CICCIU

Ma chi aviti Don Candiloru? mi pariti na picca trubbulu!

CANDILORU

Chi ti mandò tò ziu? Iddu mi sfrutta e tu ti bagni u pani?

FILUMENA

Ma lassulu stari a stu criaturi, chi ‘cci dì?

CICCIU

Jammastu nautra vota?

CANDILORU

Ancora non haiu jammatu nenti, ma si mi ‘ncazzu bonu bonu....

CICCIU

Calmu, calmu, stati calmu. E allura vistu chi siti ‘ncazzatu vi dicu na cosa chi non sapi nuddu. Non va putissi diri picchì non voli mi si sapi ma a Vui va dicu. Pero m'aviti a prumettiri chi non diciti nenti a nuddu?

CANDILORU

Ma chi è? chi ma diri? chi eni ‘ssa cosa così segreta?

CICCIU

Me ziu u dissi a me mamma e idda mu dissi a mia, ma non voli chi si sapi. Mi fici giurari davanti a Diu chi non l'avissi dittu a nuddu....

CANDILORU

E moviti, menz'ura havi....

CICCIU

Ma vui mu prumittiti chi non parrati?

CANDILORU

Non parru, non parru....

CICCIU

Ma mu prumittiti?

CANDILORU

Tu prumettu, tu prumettu ma moviti....

CICCIU

U ficiru Monsignori!!!!

CANDILORU

A ‘ccui'?

CICCIU

A me ziu!

CANDILORU

‘ddaveru?

CICCIU

Allura comu pi finta!

CANDILORU

Oh finalmente! Madinnuzza du Tundaru ti ringraziu.....

CICCIU

A viditi chi siti cuntentu?

CANDILORU

Certu chi sugnu cuntentu. Cosi ora si ‘ndi và in pinzioni....

CICCIU

Pinzioni? quali pinzioni? E ‘cchi u ficiru Monsignori mi si ‘ndi va in pinzioni. Chiddu resta parrinu nautri cinquant'anni.

CANDILORU

Ah si?

CICCIU

Certu, ora chi eni Monsignori cumanda.......

CANDILORU

Già veru, cumanda! e quandu mai na cumandatu. E diri chi mi dicia sempri: Caru Candalureddu quandu diventu Monsignori mi ‘ndi vaiu in pinzioni. E inveci. (penza un po) Attia Filumena voi vidiri chi chiddu tutti i voti chi mi chiamava Candalureddu mi pigghiava pi fissa e mi chiamava Candalureddu picchi ci paria bruttu mi ‘mmi chiamava CANNALUARI!

 

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle commedie

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc