....Dalla raccolta Commedie

 

 

STIZZI

 

 

( Farsetta fra due innamorati)

 

 

Cola - Cummari Cuncetta, chi siti di puntata?

 

Cuncetta - Sugnu di passaggiu, ma a Vui non v'importa

 

Cola- Oh! chi siti muzzicata sta matina?

 

Cuncetta- Oh, chi siti ‘npaccidderi e ‘npertinenti. Non sunnu affari Vostri. Tacchiati!

 

Cola- Viditi chi siti muzzicata a qualche banna e pi ‘vvi tuccari ci voli na longa canna

 

Cuncetta- Ma cu mi puttò sta matina ‘ntà sta chiazza chi appi a scuntrari a vui, brutta facciazza!

 

Cola- Picchì a vostra è megghiu, comu na fata, tutta china di stuccu e ‘ntunacata!

Lavativi ‘ssà facci mentri ch'è ora, allura poi ‘cci voli na rattalora!

 

Cuncetta- Ffù cosa tinta e tostu ‘nbiscaloru, a me facci pi vui è comu l'oru!

un specchiu è, e vi putiti spicchiariari tutti li vostri bruttizzi cintinari!

 

Cola- A raggia è chi vi fa parrari e tuttu stu vilenu chi vi fa ittari!

Vui siti comu un picciuni ‘ntà la jaggia o canta pi ‘nvidia o canta pi raggia!

 

Cuncetta- Ffù malanova quantu siti stortu e notti e jornu mi faciti u cascamortu!

Non mi pozzu moviri d'intra mancu un passu chi avanti a porta trovu a stu satanassu!

 

Cola- Jò sugnu stortu, ma vui non vi viditi chi cosi boni ‘ncoddu non daviti!

siti orba, storta e malafatta, na jamba ‘cchiù longa e l'autra ‘cchiù curta!

 

Cuncetta- Vui, siti sgangalatu e menzu imbirutu e ferru vecchiu pi tri quarti ruggiatu!

Vaddativi ‘ntò specchi una bona vota e v'accurgiti chi siti bruttu ‘cchiù da mananova!

 

Cola- Ma cummari Cuncetta, diciti a viritati, di mia sti cosi davveru Vui pinzati?

 

Cuncetta- E Vui cumpari Cola, sinceramenti, sti cosi chi dicistu aviti ‘nmenti?

 

Cola- No cummaruzza bedda, jò mintia!

 

Cuncetta- E jò compari miu vi rispundia!

 

Cola- Ma allura Vui a mia mi pinzati e non è veru chi mi disprezzati!

 

Cuncetta- Certu chi non è veru babbasuni, jò sempri t'haiu pinzatu e ‘ccu raggiuni!

 

 

Cola- Ah! chi bestia c'haiu statu a non capiri chiddu chi l'ucchiuzzi toi vulivuni diri.

La gilusia chi m'accicò l'occhi e la menti mi fici sparrari di tia ‘nnuccentamenti!

 

Cuncetta- E puru jò cosi di tia ‘ndi dissi tanti, ma cridimi ne vulia diri veramenti.

A curpa è tò e di lu tò parrari chi ‘ddi cosi da bucca mi fici scappari!

 

Cola- Ma Cuncittuzza bedda ……u me parrari fù viritati, a differenza c'è na po' nigari!

 

Cuncetta- Chi differenza c'è? chi voi diri? spieghiti bonu e fammi capiri!

 

Cola- …..l'una cu ‘ll'autra non sunnu tanti pari! e si vidi un pocu puru ‘ntò caminari!

 

Cuncetta- Ah! brutta cosa tinta e………………

 

( a stu puntu l'omu ci tappa a bucca e dici…)

 

 

Zittiti pi favuri e non parrari

chi semu ‘npaci e non mi vogghiu sciarriari

chistu, Signuri mei, l'omu havi a fari

si cu li fimmini ‘npaci voli stari!

 

clicca qui per tornare all'indice delle commedie

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc