....Dalla raccolta Commedie

 

 

TANTU PI SCHIRZARI

 

(Scena Unica)

 

Testo scritto in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di Padre Melo

 

Nota dell'autore

Pur nella consapevolezza delle difficoltà che ci sono nell'affrontare un discorso ironico su una qualsiasi persona ed in modo particolare su di un prete, ho voluto tentare di portare nelle poche righe che seguono un'immagine ironica non tanto del personaggio in se stesso ma dei piccoli particolari che contribuiscono a formare l'immagine dell'uomo stesso.

L'uomo passa, ma l'impronta tangibile del suo passaggio vive nel ricordo non dell'uomo ma dei particolari che hanno caratterizzato la sua esistenza.

 

 

 

 

PERSONAGGI

 

Don Filadelfio

Donna Rosa

Pippinu

 

 

 

Rodì Milici, 4 Ottobre 1985

 

 

 

 

 

 

(Scena vuota. Da fuori si sente:)

DON FILADELFIU

No! E poi no! Ti dissi (entrano Don Filadelfio e Donna Rosa)

DONNA ROSA

(Piangendo) Ma chi ‘cci pozzu fari si a sveglia si firmò?

DON FILADELFIU

Non vinivi! Ti stavi a casa! Santu Diu.

Ma ti pari giustu, ntò menzu da Cunsacrazioni, silenziu assolutu, ti ‘ndi spunti tu (facendo le dovute mosse) ticti….ticti…..ticti….ticti…. e mancu ti firmasti arredi a porta. No! Avisti a ‘gghiri finu all'altari maggiuri…

DONNA ROSA

‘Ddà eni u me postu!...

DON FILADELFIU

O campusantu l'hai u postu! Mi facisti cadiri a facci.

DONNA ROSA

Bonu chi nuddu muriu!

DON FILADELFIU

Mavissi cuntintatu di moriri. Davanti a tutta ‘dda genti.

DONNA ROSA

Oh chi lagna chi sini! Mancu si avissi “lu veru Missia” (va via)

DON FILADELFIU

(Rimasto solo) Bhe! ‘nfundu ‘nfundu non è chi tutti i voti hannu tortu. Ma poi certuni non sunnu mai cuntenti. (Bussano) Avanti cu eni?

PIPPINU

(Da fuori) Jò sugnu Don Fildelfiu. Pippinu

DON FILADELFIU

Ah! Pippinu, trasi trasi…

PIPPINU

(Entra con la testa fasciata) Porcu diavuluni. Mu dicia a testa. Non nesciri, non nesciri. E jò inveci no! Appi a nesciri pi forza.

DON FILADELFIU

Ma chi fù? Chi ti succidiu?

PIPPINU

Scuru, scuru fittu. Senza luci. Comu passà davanti a chesa: ‘nbumbiti, ‘ntruppicu ‘ntà jarmacia e mi stindicchià ‘nterra comu un piscistoccu. E pirchì? Pi non ci essiri ‘ddi quattru scaluna fatti! Chi superbia!.

DON FILADELFIU

Tu! Tu mi parri di superbia! Comu si non sapissi pirchi ‘ddi quattru scaluna non sunnu fatti!

PIPPINU

E apposta dicu! Chi ‘cci vulia? 6 misi, 6 misi di bona cundutta e a stura erunu fatti

DON FILADELFIU

Puru tu comu a tutti l'autri! Tutti contru un poviru cristu! Un patri, un patri ha statu pi tutti

Ti scurdasti i tempi tristi ah! A pasta, a farina, i vecchi, i carusi….(entra la moglie)

DONNA ROSA

Si, si. Po' diri tuttu chiddu chi vò! Ma comu dicia me Patri: “San Gilommu San Gilommu tanti cosi non ci vonnu”.

PIPPINU

Giustu diciti Donna Rosa. E poi chi voli diri: tutti i cosi a scaudda e ‘nbucca. Na missa per esempiu, un quartu d'ura, vinti minuti massimu e semu fora….

DONNA ROSA

Ah no Pippinu, chissà no! Megghiu un quartu d'ura e non stari urati sani ‘nchiancati ‘ntè banchi chi poi d'inverno spatti si ‘nciunca!

U difettu è nautru inveci, chi quando è ura da Missa non fa scappari mancu un minutu. E deci è l'ura e e deci cumincia!

PIPPINU

No Donna Rosa, ‘ddocu havi raggiuni. Si l'urariu eni e deci havi a cuminciari e deci! Puntuali pirchì poi allura diventa un'offisa pi ‘cchiddi chi ‘rrivunu ‘ntempu. Si Vui mi parrati di autri cosi allura semu d'accordu, ma chissu no!.

DON FILADELFIU

(che ascolta il discorso con interesse) E sintemu, sintemu. Quali sarissuru l'autri cosi?

PIPPINU

A chesa per esempiu! Tutti ‘ddi sordi spinduti pi fari altari, altarini e decurazioni, varetti e varitteddi, candileri randi, piccitti e di menza misura. Quadri di Santi a tutti i pariti e lampadini di deci misuri….

DONNA ROSA

Chissi sù cosi chi ci vonnu, Pippinu. A chesa eni chesa e non cambira di Tribunali. Si mi dì chi eni na picca ‘npaccidderi allura si. ‘ddocu ti dugnu raggiuni, ‘Ntà tutti cosi havi a diri a sò. ‘Nta pulitica e ‘cci trasi, ‘Nto sporti e ‘cci trasi, ‘nte festi e ‘cci trasi. ‘Nta tuttu chiddu chi u paisi fa havi a trasiri pi forza.

PIPPINU

E chissu u chiamati essiri ‘npaccidderi? Chissu inveci eni un vantu. Voli diri chi avemu un parrinu dinamicu. Chi si ‘nteressa du populu e chi non abbanduna i cristiani….

DON FILADELFIU

…. E chi non ci duna ‘ddu corpa di lignu ‘ntesta a chiddi comu a vuiautri. Ma picchì non vi stati muti pezzi di scecchi cu trenta metri di cuda. Ma non viditi quantu siti ridiculi. (Facendo il verso ai due) Sta cosa eni storta fatta così. No chissa cosi eni bona, chista inveci non bali. No, non eni veru chissa eni giusta, tali cosa non eni bona. Non siti mai cuntenti. Chista non giuva picchì eni cotta chista non servi picchì eni cruda. E ognunu voli un Santu a modu sò.

DONNA ROSA

Non eni questioni di Santi. Ci sunnu parrini e parrini.

PIPPINU

Giustu diciti Donna Rosa, ci sunnu parrini e parrini..

Ci sunnu parrini, non picchì sunnu anzianotti, ma ancora sannu teniri a bada i fatti di chesa…

DONNA ROSA

Ma quali anzianotti e vicchiareddi. Ci vonnu giuvini, beddi e ‘ccu tantu di sapiri fari. I vecchi sù vecchi e pensunu all'antica….

PIPPINU

Forsi eni veru ma hannu spirienza, non comu a tanti giuvini di primu pilu….

DONNA ROSA

Chissa eni cosa sicundaria! I struissimu niautri…

DON FILADELFIU

Benissimu! Ho capito! (alla moglie) Tu comu u vò? Giuvini, beddu, biundu, supra i trent'anni? ‘Ncuntitata. (a pippinu) Tu comu u vò? Anzianu, fatta ‘mmenzu ‘ntontiru, na picca bruttu, senza capiddi, supra i settant'anni? Perfettu. Ora ci scrivu na littra o Papa e ‘cci dicemu:

Onorevoli Accillenza, siccomi disgraziatamenti nel nostro paisi ci sunnu omini e fimmini, vulissimu chi Voscenza ‘ndi mandassi un UNU, ma DUI parrini.

Unu duvissi essiri supra a trintina, giuvini, beddu, macari senza spirienza, tantu poi ‘cci pinzassuru iddi. L'autru un pocu vicchiottu, spirtu, ‘ncumidanti, senza pretesi. Du parrini, in modu chi cuntintassimu a tutti. (pensa un po, poi) Anzi no! TRI, TRI ‘ndavissi a mandari. U terzu avissi a essiri a via di menzu. Giuvini pi giuvini, anzianu pi l'anziani. Chi prigassi ‘nchesa e stassi puru ‘chiazza. Chi si ‘nteressa a Diu e puru a l'omini, e non fussi pi nenti accumudanti e tirassi rittu cu na botta o circu e na botta o timpagnu. Eccu comu u vulemo: comu l'avemu sempri avutu. ‘Ndi servi di tant'anni, cinquanta pi essiri precisi, e non di putemu lamintari.

Perciò vi dugnu , ca vuluntà di Diu, appuntamentu pu 27 di stu misi fra vinticincanni.

 

clicca qui per tornare all'indice delle commedie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc