.....Dalla raccolta Commedie

Galleria fotografica

 

U F I S S A

COMMEDIA COMICA IN TRE ATTI

 

LIBERAMENTE TRATTA DA "PETROLINI" ADATTAMENTO SCENICO, ARRANGIAMENTO E COMPOSIZIONE DIALETTALE DI

 

TANINO MATERIA

 

 

PERSONAGGI


TEOPOMPO

GINA sua moglie-amante

PORTINAIA

EGISTO

MARIA sua moglie-amante

LILLA

NICOLA

 

 


 

 


PRIMO ATTO

 

(Stanzone grande con comune a destra dello spettatore ed una finestra che da sulla strada. A Sinistra una porta che da in un angusto cucinino. In angolo a sx un letto povero che si intravede da una tenda. Un canterano con specchiera e sopra alcuni giocattoli.) (All'aprirsi del sipario ... )

GINA - (Impaziente) Vulissi sapiri chi succidiu?

PORTINAIA- Chi voli chi successi. Fici tardu. A munenti arriva.

GINA- Sunnu l'undici e menza, n'ha fattu mai così tardi.(facendo un ragionamento) Dunqui, nesci menz'ura prima du negoziu pi veniri 'ccà in modu chi poi a menzu jornu eni a so casa. (alla portinaia) Va sutta, vidi si lassò qualchi bigliettu

PORT. - Mha, sarà difficili non v'ha scrittu mai.

GINA - Ma chi 'ndi sà tu? (e si dirige verso il fondo)

LILLA- (Entrando) E' permesso?

PORT- (sottovoce a Lilla) Sssst! E' siddiata, aspetta a Egistu. Su sapissi 'ddu povirazzu di Teopompo!

LILLA- Povirazzu davveru!

GINA- (alla port.) Ancora 'ccà sini? Va curri, vidi si c'è qualchi cosa.

PORT- Si, si, vaiu subitu (esce)

GINA - Lilla mia, oggi haiu un bruttu prisintimentu, u sa chi iddu ancora non ha vinutu. Stanotti fici un bruttu sognu.

LILLA - Chi ti 'nzunnasti?

GINA- Mi 'nzunna chi 'ntò casciuni truvà un saccu di moneti d'oro... e l'oro voli diri 'disgrazia' Oh Madinnuzza bedda faciti chi non ci succidiu nenti di gravi!

LILLA- Chiuttostu sta attenta chi non succedi qualchi cosa a tia. U sapi tuttu u vicinatu.

GINA- Chi vinisti a farimi a predica? Chi fà i tò ti 'mmucci? Fatti l'affari tò!

LILLA- Già, ma jò sugnu vedova..._

GINA- Pi forza! 'Ntà sei misi a 'ddu mischinu u mandasti all'autru mundu! savia ridduciutu un sticchinu!

LILLA- Segnu chi u vulia beni assai assai. Ma comunqui affari tò sunnu. Ti facisti l'amanti? benissimo, ma si poi ti succedi qualchi cosa ta sbrighi tu sula.

GINA- E chi 'cc'è di tantu straurdinariu? l'hannu tutti! E poi chi c'è di farisi scrupuli quandu ti mariti cu unu chi non ti fà nè cauddu nè friddu! Pensa sulu o sò nomi e o misteri chi fa: Teopompo, chi fà giocattoli e vindi palluni. Teopompo u pallunaru.

LILLA- E va beni, però a putissi fari 'cchiù pulita.

GINA- In casu mi 'nzignu tu! di quantu havi chi ti canusciu 'ndà cangiatu cincu o sei

LILLA- A me ha statu na nicissità. Comu avia a campari facendu a sarta di povirazzi, Inveci tu ti facisti l'amicu chi non ti fa mancari nenti. Cu 'ddà putia chi c'è ogni grazia di Diu!

GINA- Cu chiddu chi guadagna Teopompo si e no putiumo mangiari minestra un jornu si e unu no. Bellu avviniri.

LILLA- Chissu è veru.

GINA- (mostrando i giocattoli) eccu chiddu chi sapi fari. Dimmi tu si cu sta miseria si poti campari . (si affaccia alla finestra) E a mumenti arriva e voli mangiari. Fammi u favuri menti a pignata supra u focu. (si riaffaccia alla finestra)

LILLA- Chi 'cci fa a ministrina cu burru?

GINA- chi fa scherzi? ci voli assai. Fammi u piaciri pripara 'ddu ova sodi ca ‘nzalata, l'ova sunnu 'ntò cantaranu (intanto apparecchia)

LILLA-(va a prendere le uova) Ci 'nnè unu ruttu....

GINA- megghiu, mettilu 'ntò piattu, u sbatti e fà na frittata, così mangia ova sodi, frittata e 'nzalata.

LILLA- si, stà attenta chi non ci venunu assai... (guardando bene in viso Gina) Madonna mia, chi bruttu culuri chi ha!

GINA- A bili! Mi staiu facendu u figutu malatu! U issi a circari macari a só casa

PORT- (entra con una busta in mano) Eccu na littra, a purtaru ajeri sira...

GINA- (strappandogliela dalle mani) Ma comu? a purtaru assira e ma stà dandu ora?

PORT- Cu su ' mmaginava chi era vostra? Non Vi scrivi mai nessunu!

GINA- Ma varda sta pittecula! Havi menza jurnata chi mi biliu e idda a littra ma porta ora!

PORT- Bella ricumpensa, dopo chi Vi fazzu di cumbogghiu!

GINA- Vatindi ma sennò ti sdirupu di scali ..................

PORT- Già, comu ringraziamentu! guadagnava 'cchiu assai si ssà littra ci la dava a Teopompo (fa per uscire)

GINA- No, pi 'llamuri di Diu! Veni 'ccà, teni cincu liri e non ciatari ah!(port.esce) Signuruzzu beddu, non haiu u curaggiu ma japru!

LILLA- Aspetta, chiudemu a porta pirchi si arriva Teoporpo all'improvvisu e ti trova in manu u corpu du reatu (chiude). Chi havi i chiavi da casa?

GINA- Già, ci dava i chiavi da casa! L'abitua a sunari u friscalettu o a trumbetta (porgendo la lettera a Lilla) Japrila tu, fammi u piaciri chi a mia mi tremunu i mani (Lilla tenta di aprirla) sbrighiti, fà prestu!...

LILLA- E dammi u tempu.... (apre e legge) "Anima mia, ti scrivo questa lettera per farti consapevole che mi è successo un gran guaio"....

GINA- U dicia jò!

LILLA- "Sono in costernazione perchè mia moglie si sente assai, assai poco bene"...

GINA- E 'cchi mi 'nteressa?

LILLA- (c.s) "Il dottore ha detto che ha ... (guarda meglio) che ha...

GINA- Chi havi?

LILLA-(c.s.) "Che ha il fegato con l'apatite!"

GINA- U sapia!

LILLA- Allura tu u sa chi è "l'apatite"?

GINA- No, ma havi a jessìri na malatia gravi, di chiddi chi si mori! (Lilla accenna di si con il capo) Ah, menu mali, menu mali...

LILLA- (legge) "E le ha ordinato i bagni di Chianciano. Bisogna che io l'accompagni"

GINA- Vidi si i sogni non diciunu a virità? Si ‘ndi vannu a fari i bagni a Chiancianu! Ma ci pensu jò, non c'è tempu di perdiri. Vaju puru jò e bagni. Ora scindu o mircatu e mi 'ccattu un bellu custumi da bagnu e vaiu a Chiancianu...(fa per alz.)

LILLA - Ma aspetta un mumentu fammi finiri, pò darsi chi iddu 'cci vaci pi forza

GINA- Si, hai ragiuni. Poviru Ciccittu miu ...

LILLA- Comu dicisti?

GINA- Ciccittu miu. pirchi jò u chiamo Ciccittu e iddu mi chiama Ciciripina...

LILLA- comu ti chiama?

CINA- Ciciripina...

LILLA- Ma va .......... (legge) "Ciciripina del mio cuore, io dovrò accompagnarla perchè sta' tanto male che non si regge in piedi, comunque domani verremo a salutarvi.Fatti coraggio e ricordati dell'ultima volta che ..." poi ci sunnu tanti puntini

GINA- U capi, u capi!

LILLA- Eh, u capi puru jò! (legge)"Tuo per tutta la vita e per tutta la morte"

GINA- (gli prende la lettera dalle mani, la mette in tasca e passeggia nervosamente per la camera) 'Cci dugnu jò i bagni a Chiancianu. Si ficiru i cunti senza l'osti! ..

LILLA- Non fari scinati, non ti compromettiri, stà calma

GINA- Comu a studiò bella 'ddà tiatranti di so mugghieri! Nenti, stanotti scappu, vaiu puru jò a Chiancianu e a iettu da finestra!

LILLA- Ma chi si pazza? Raggiuna! Si iddu 'ncumpagna a so mugghieri, non ci va certu pi divirtimentu. è sempre so mugghieri. Pensa si fussì malata tu?

GINA- (Come se avesse intuito qualcosa fissa Lilla. Poi..) Malata! malata jò!.. chi idea chi idea chi mi dasti

LILLA- Ma chi fà ti 'nzonni?

GINA- Ma non capisti?

LILLA- No!

GINA- E non pozzu essiri malata puro jò o figutu?

LILLA- Già, e ti vai a fari na dicina di jorna puru tu

GINA - Si, ma ci vulissi un medicu?

LILLA- Certu ci voli a rizzetta du ditturi, (dopo aver riflettuto) A chi ura nisciu to maritu sta matina?

GINA- Presto, mancu u sinti

LILLA- Allura ci penzu jò. Ci dicu chi vinni stamatina e ti truvà menza morta, chiamà u ditturi e ti urdinò i bagni di Chíancianu...

GINA- Benissimu. Ora fazzu a morta e quandu veni Teopompo aiutimi tu.

LILLA- Sta tranquilla, si non di jutamu ‘ntra niautri (si sente in suono di una trombetta) Eccu Teopompo!'ssettiti, fà a moribonda..

GINA - Ma chi mi fa fari!!!

LILLA- Chi facci tosta! Tu chi fa fari a mia (va ad aprire)

TEOPOMPO- (Entra con una piccola bancarella di giocattoli e palloni e li depone in fondo alla stanza dopo aver guardato le due donne senza salutare) Chi successi? (A Lilla) Chi 'cci fai la nottata al morto?

LILLA- E' na cosa seria. Varda 'ddà povira disgraziata di Gina in che statu è ridotta!

TEOPOMPO-(avvicinandosi a Gina,le prende la mano) Gina, chi ti successi?

GINA- (fingendo di non conoscere il marito) Cu è ... Non mi faciti mali... non vogghiu moriri ...

LILLA- Chi pena chi mi faci... Povirazza!

TEOPOMPO - Sugnu jò, to maritu! Non mi canusci?

GINA- Si.. rica..nusciu..a..vuci.. ma non.. ti.. po..zzu.. vi..di..ri..

TEOPOMPO- U sacciu! non ma pututu vidiri mai;

LILLA- Ma no, capistu mali, viditi comu stà? Happi n'attaccu di colichi antipatichi..

TEOPOMPO- Cu 'cci l'attaccò? (a Gina) Ti arristò qualchi cosa sulla bocca dello stommico? - Fa vidiri a lingua (Gina esegue)

LILLA- Com'è lorda!

TEOPOMPO- Oltri a jessiri longa è puru lorda. Forsi ci vulissi a carta vitrata.. Fammi sentiri u pusu...

LILLA- U sintiu già u ditturi..

TEOPOMPO- Vinni u medicu?

GINA- No

TEOPOMPO- Allura non vinni! (le donne si guardano)

GINA- No, vulia diri ... no vogghiu vidiri cchiù u medicu...

TEOPOMPO- E chi mali dissi chi havi?

LILLA- (A Gina) Comu dissi? Ah, dissi chi havi l'apatite!

TEOPOMPO- E chi mali sarissi?

GINA- E' un bruttu mali chi mi costringi a jri deci jorna a Chiancianu (geme di dolore)

TEOPOMPO-(poco convinto)- Ah, te l'ha ordinato il medico? Ma cu è stu medicu?

LILLA- Uno specialista bravissimu, a visitò dappertutto

TEOPOMPO- Chi bravura! E tu non ti vergognasti di fariti visitari da per tutto?

GINA- E 'cchi putia fari?

TEOPOMPO- Ti facivi visitari quandu eri guarita...

LILLA- Chi brutti mumenti chi passammu! Si 'ndi stava jendu all'autru mundu !

TEOPOMPO- E poi non ci andò, è vero? Mha! aviti a vidiri quantu cosi succedunu 'ntà na matinata. E stu medicu chi cosa ha ordinato?

GINA- Di fari i bagni a Chiancianu, senza perdiri tempu, pirchi haiu u figutu ingrossatu e na grandi dilatazioni...

TEOPOMPO- E dimmilla tutta! Tu ha statu sempri dilatata! Mi ricordu puro 'dda gran dilatatissima di to matrì... Ma non ci fari caso, passati i cinquant'anni sti malatii guarisciunu suli.

GINA- Ma chi ssì pacciu? Haiu a partiri pi forza e subbitu.. chi egoista chi sini, pirchi tu sta beni ... cu campa campa e cu mori mori ..

LILLA- Pi carità na faciti agitari altrimenti ci ripigghia l'attaccu ..

TEOPOMPO- Ma propriu oggi ha partiri?

GINA- Voi aviri u rimorsu di vidirmi morta?

TEOPOMPO-- Magari !

GINA- Chi dici?

TEOPOMPO- Magari guarisci, picchì così non si poti andari avanti, ma ci poti essiri unu 'cchiù disgraziatu di mia? I disgrazii si dununu appuntamentu supra della mia persona, si 'nbattunu tutti supra u me fisicu. Era 'npiagatu 'ntò Cumuni comu spazzinu, pinzava di passari in pianta stabili e inveci mi chiamaru e mi dissuru "Lei alla fine del mese ha finito". E siccomu sugnu un omu 'ngignusu mi misi a fabbricari giocattuli e vindiri palluni (indicando la bancarella) di quandu japri stu stabilimento chiovi ogni jornu a ruttura di coddu. Nesciu chi palluni gonfi e m'arritiru chi palluni sgonfi. Finalmenti u tempo savia sistimatu e putia fari qualchi soddu 'ntà sti festi, arrivu a casa e trovu a chista dilatata (va verso il fondo della scena)

GINA- (sottovoce a Lilla) Egisto ancora non si vidi, a littra a scrissi ieri, dunqui avissi a veniri oggi. (a Teopompo) Teopompo, chi ura sarà ora?

TEOPOMPO- (tirando la catenina dai pantaloni) Accidenti all'orologiu! Non voli nesciri mai!

LILLA- E pirchì?

TEOPOMPO- Picchi si rumpiu u vitru e i sferi si 'npicciunu sempri 'nte mutandi. (Finalmente) Ora vacci a capiri chi ura è! Quandu stu riloggiu camina e segna i tri voli diri chi sunnu i setti. (Cambiando discorso) E poi si vò jri a Chianciano 'ndavemu a 'npignari puru stu riloggiu, i tò orecchini e puru qualchi autra cosa picchi jò si e no haiu na vintina di mila liri in tuttu

GINA- ma jò mi 'npignu puru i linzola, basta chi partu

LILLA- Mi pari chi si firmò na machina (va alla finestra)

TEOPOMPO (a lilla) Aspetti visiti puru tu? Nautru ditturi?

LILLA- Chi c'entru jò?

TEOPOMPO- Tanti voti fussi dilatata puru tu... (suona il campanello)

GINA-(con indifferenza a Lilla) Va a vidiri cu è.. (Lilla apre)

EGISTO-(bottegaio arricchito, entra con una valigia) Disturbo?

TEOPOMPO- No, dai fastidio!

GINA- Partiti?

EGISTO-Si, sutta c'è a machina chi valici..

TEOPOMPO- (ironico) E dove ite?

EGISTO- Pi favuri statti mutu, fu na menza disgrazia chi mi capitò. Dobbiamo partire subito pi Chiancianu a passari l'acqui..

TEOPOMPO-Ma varda chi cumbinazioni.! Puru me mugghieri havi a jri a Chiancianu a passari 'ntà ll'acqua.. Ma allura è na malatia chi va girandu

EGISTO-(guardando Gina) Già, havi a essiri una epidemia..

TEOPOMPO- Un'epide....

EGISTO- . . mia...

TEOPOMPO- Povira Gina mia..

EGISTO- Come Maria. Ora a vidi, stà peggio di idda (indicando Gina) divintò irriconoscibili. (A Lilla) fammi u piaciri aiutila a 'nchianari i scali, è tantu debuli,'nchiana alleggiu alleggiu, (Lilla va) Ma ta immagini Maria con l'epidemia?

TEOPOMPO- Veramenti si è sua, è un'epidesua...(Poi) Insomma ho capito eni un'epidenostra... (entra Maria, gialla in viso) Mamma mia chi culuri. Pari un pollu spinnatu...

GINA- Pensa Teopompo pozzu divintari puru jò accossì si non partu subitu

TEOPOMPO- (ironico) Ci stava giustu pinsandu..

EGISTO- Sicchè, poveretta, ha bisogno di questa cura?

TEOPOMPO- Urge! ce l'ha ordinato il medico!

EGISTO- (contentissimo) Allura puru tua mogli ha l'apatite! Sunnu brutti sti mali!

TEOPOMPO- Chi mi dici! Sono maloni!

EGISTO - Ma u sai chi è l'epatite?

TEOPOMPO- Eh! a forza di patiri veni l'epatiti

EGISTO- Puru Maria fu visitata du medicu

TEOPOMPO- E l'ha trovata dilatata?

EGISTO- Purtroppo!

TEOPOMPO-(A Maria) Dunqui anche Voi avete le dilatazioni?

MARIA- Sapeste che sofferenze!

TEOPOMPO- Eh mu 'mmaginu! (prendendola sottobraccio, sottovoce) Scusate per prima, ho scherzato, ora che Vi guardo beni, m'accorgo che siete carina, più interessante, più bella...

EGISTO-(piano a Gina) Ma come hai fatto?

GINA-(c.s.) Tuttu pi ttia fici... Ciccittu miu..

TEOPOMPO- (a Maria) Ma di chi cosa dipende questa dilatazioni?

MARIA- Eh, dal dilatamento!

TEOPOMPO-Ah, ora ho capito! no, perche vede io invece credevo che il dilatamento dipendesse dalla dilatazioni...

EGISTO-(a Gina piano) Ti mangerei di baci

TEOPOMPO-E jò sugnu cuntentu (fa finta di parlare con Maria)

EGISTO-Cosa dicisti? (A Teopompo)

TEOPOMPO- No, dicevo che jò sugnu cuntentu di questa malattia in condo­minio, così adoperiamo quel proverbio che dice "Mal comune mezzo gaudio".Menu mali chi succedunu sti cumbinazioni altrimenti i proverbi si sciupunu, no?

EGISTO-Ma si, quandu semu 'ddà facemu tutta na famigghia.Ti fazzu vidiri chi 'ntà na dicina di jorna i mettu a postu a tutti i dui!

MARIA- Volesse il cielo!

TEOPOMPO- Il ciel volesse! Ma a chi ura partiti?

EGISTO- C'è un trenu e tri. (guarda l'orologio) io faccio le due e dieci

TEOPOMPO-Chi fai tu?

EGISTO - I dui e deci

TEOPOMPO- E u riloggiu chi fa?

EGISTO- I dui e deci!

TEOPOMPO- U riloggiu fa i dui e deci! Tu fa schifu! Non t'offendiri staiu schirzandu... Allura v'aviti a sbrigari..

EGISTO-C'è ancora quasi un'ura di tempu, a machina è sutta, anzi se la Signora Gina ne voli approfittare...

TEOPOMPO-Ma si! Lei monta pure nel cofano...

GINA-(dolcemente) Jò monto undi voi tu, Teopompo.

TEOPOMPO- Chissu dicia!

GINA- 'Ntà cincu minuti mi vestu e sugnu pronta. Veni Lilla, dammi na mani

MARIA- Vi do una mano anch'io (Le tre donne entrano nel vano letto)

EGISTO-(va alla finestra e guarda fuori)

TEOPOMPO-(parlando piano fra se) Ma varda chi bella cummedia, ora mi mentu puru jò a fari u tiatranti...

EGISTO-(fingendo di parlare a qualcuno sulla strada) Si, si adesso veniamo...

TEOPOMPO-(c.s.) Si, parra ca machina. (chiamando) Egisto!

EGISTO-Dici a me?

TEOPOMPO- E a ccu avissi a dire, ci si sulu tu. Forsi ti disturba il dialogo?. Vulemu dialogare entrambi?

EGISTO- Ma certu!

TEOPOMPO- Tu u sa chi omu sugnu jò. Grazii a Diu non haiu dumandatu mai nenti a nessunu. Ma oggi mi trovu nella necessità impellenti.. non so se mi hai capito...

EGISTO- Io no

TEOPOMPO-Ma jò si. Capi benissimo che tu hai già capito che non mi voi capiri, pirchi capisci beni chi jò già capi chi non mi vo capiri. Cu si putia immaginari na cosa di stu geniri da un mumentu all'altru? Gli uomini semu presuntuosi e cridemu di sapiri tuttu e inveci non sapemu nenti. Ognunu di noialtri havi un destino, un fatu, una spada di Colombo o un ovu di Damocle che ci penzola sulla testa. Per esempio tu vai tranquillo e giulivo per la strada, menti un pedi supra na scoccia di banana, scivoli, sbatti la testa sul marciapedi, si japri come un melone, il cervello ti salta da una parte, l'occhi dall'altra

EGISTO- Oh!

TEOPOMPO- Ma no, si fa cosi per dire. Mia mogli intanto s'ammalò e jò non haiu na lira.I sordi l'haiu, ma tutti ammortizzati 'ddà,(indica la bancarella) nello stabilimento.Sai,puru chista è un'industria chi basta darici na picca di spau chi arriva all'infinitu.Ma è tuttu superfluu, sunnu oggetti di lussu non indispensabili. Pi 'ttia inveci è diversu, con il commercio dei commestibili è n'autra cosa. Si havi bisognu di mangiare pi viviri e chiustu pi tia va beni. Pi mia inveci va beni sulu quandu a genti fa i fistini e 'ntà stu mumentu cu sta crisi ...

EGISTO- E già, è veramenti un mumentu di crisi!

TEOPOMPO- Dunque senti: Jò dumani haiu a riscotiri qualchi cosa di soddi, però tu momentaneamenti m'avessi anticipari sti spisi chi servunu pi me mugghieri, avissi a pagari u viaggiu, a cura, l'alber­gu, mangiari e biviri, insomma tuttu chiddu chi cci servi. Havi puru un paru di scarpi vícchiotti, dovresti darci na vardatina...

EGISTO-(Soddisfatto) Ma pi carità,, a chistu già ci avia pinsatu. Pigghià un appartamentu in affittu e ci capemu tutti i tri. Stai tranquillu chi pi tò mugghieri ci penzu jò.!

TEOPOMPO-(amaramente) E 'cchi no sacciu! Casu mai cu stissu trenu Duminica Vi vegnu a fari na visita!

EGISTO-(contrariato)Figurati si jò non fussi cuntentu! Ma inveci proprio Duminica m'avissi a fari un piaciri ccà. M'avissi a dari na vadda­tina o negoziu. C'è un carusu ma è megghiu non fidarsi troppu e si pi casu ti facissi qualchi osservazioni...

TEOPOMPO- Cu?

EGISTO- U picciottu. Tu ci devi rispundiri che rappresenti a mia stissu e chi 'ntà stu mumentu di mia assenza sei il patroni...

TEOPOMPO-Eh, se non ci aiutiamo fra di noi dove va a finire il Consorzio umano? Si sa, uno fa un piacere all'altro.Tu stai là con mia mogli e jò statu ccà cu to picciottu. Vai,vai tranquillo, gli interessi ti guardo io, anzi mi farò dare i chiavi da bottega e puru l'incasso .

EGISTO- No, non c'è bisognu, pi l'incasso mi misi già d'accordo..

TEOPOMPO-Ma la picciolami non si devi lassari 'nte mani di nessunu! I picciuli nostri i tegnu jò! Forsi non ti fidi di mia? Jò di tia mi fidu!

EGISTO- E allura?

TEOPOMPO- E allura facemu a fidarsi

EGISTO-(contento) Ma si, mi fidu! sulu chi u programma

TEOPOMPO- Oh si tu vò fazzu un sautu duminica stissa e ti vegnu a purtari?

EGISTO- NO! no, non c'è bisogno, ristamu così

(entrano le donne)

MARIA-Andiamo Egisto, ho paura di perdere il treno

TEOPOMPO-Hai visto? u sulu pinzeri di andari a passare le acque a faci stari megghiu. Arrivederci Signora Maria e coraggio...

MARIA- Grazie Tanto

GINA-(geme e si contorce tutta)

TEOPOMPO-(che ha capito la simulazione) Chista stà veramenti mali ah! Si 'nghicaru tutti i cirneri! E bonu Ginuzza mia sta tranquilla e cerca di turnari cchiù sana chi mai

EGISTO- Ci pensu jò! te la rimando doppia...

TEOPOMPO- E ‘ccchi no sacciu!

GINA- (A Lilla) Mi raccumandu a tia, pensa a me maritu, facci tuttu chiddu chi ci servi .

TEOPOMPO- (A Egisto) E tu fa u stissu cu me mugghieri. Poi si ti servi qualchi cosa per il trastullo quotidiano.... (A Gina) Va tran­quilla e giuliva, dammi un baciu....

GINA- (guardando Egisto) ' Cciù pozzu dari?

EGISTO- Eh! vorrei vedere!

TEOPOMPO- Picchi chi è iddu chi duna i licenzi pi baci?

GINA-No, non vulia dari scandulu, c'è tanta genti

LILLA-(fra se) che faccia!

GINA- (lo bacia) Arrivederci (a Lilla) Ti raccumandu a me maritu

EGISTO e MARIA - Arrivederci (escono tutti e tre)

TEOPOMPO-(si accascia su una sedia) A mia sti cosi mi fannu mali, m'accascianu

LILLA-(incoraggiandolo) Eh, pi deci jorna (va alla finestra) Addio, buon viaggio! (A Teopompo) salutili

TEOPOMPO- Non pozzu, sono accasciato, affranto, abbattuto...

LILLA-(alla finestra) Teopompo Vi saluta! E' tantu abbattutu poverettu

TEOPOMPO-(toccandosi la fronte) Si, ha battuto la fronte

EGISTO-(da fuori) Ditegli di stare tranquillo che a Gina ci penso io.

TEOPOMPO- Ca comu no! (a Lilla) Chiudi ssà finestra, (si alza, va a chiudere la porta a chiave, poi) Comu vinni? D'artista? Sugnu o non sugnu n'artista? Sintisti chi ti dissi mia mogli? Che devi prendere il posto suo in tutto e per tutto! (la accarezza)

LILLA- Ma almenu falli arrivari a stazioni...

TEOPOMPO- (Allegrissimo) No, Vaiu di prescia gioia mia e non è u casu di usari delicatezzi. Vogghiu arrivari a destinazioni prima di iddi. (La stringe mentre Lilla ride divertendosi).

 

 

 

 

S I P A R I O

 


 

 

 

 

 

ATTO SECONDO

 

 

 

(La stessa scena del primo atto. Gina è a letto completamente coperta. Teopompo e Egisto giocano a briscola. Sono le sette di sera.)

TEOPOMPO-(quasi alla fine delle carte, prende una carta)

EGISTO-Chi piscasti? Tu avissi a essiri furtunatu! Si piscaturi..

TEOPOMPO-Vidi, quandu vaiu a piscari qualchi trigghia a portu pa casa ma cu tia non pozzu vinciri mai na partita. Evidentementì sfortunatu al gioco fortunatu in amore!

EGISTO-Si, si, sarai furtunato in amori ma a briscula non ci sai fari (Prendendo l'ultima carta) Eccu, chistu è l'asu di dinari, jaiu du brisculi e tu non pigghi 'cchiù, va beni?

TEOPOMPO-Va beni si, Voldiri chi tutti i siri o di pizzu o di chiattu haiu a perdiri sempri e intantu mi, futtisti cincu mila liri!.

EGISTO-Ma chi voli diri? jò giocu cu sti spicciuli pi dari interessi a partita d'altra parti canusci u me disinteressi e penso dimaviriti datu prova in diversi circostanzi...

GINA-(scoprendo la testa) Eccu, vidi? Ora ti rinfaccia i soddi chi spindiu a Chiancianu... E poi sapiti chi vi dicu: a mia sta partita e carti tutti i siri non mi piaci 'cchiu.., vogghiu dormiri..; maladucati e viziusi... (si ricopre)

TEOPOMPO- Gina, è iperbolico! (A Egisto) Quandu ci dicu sti paroli s'accuccia

EGISTO- Lassa perdiri, tantu jò non ci fazzu 'cchiu casu..;

GINA- (riuscendo) Già iddu è superiori. Però si vi 'ndandati mi faciti un favuri

TEOPOMPO- Mi pari chi putissi essiri un pocu cchiù gentili (A Egisto) Non ci dari retta, non pensa mai a chiddu chi dici

EGISTO-Si, ma dici sempri chiddu chi pensa. Vulissi vidiri a tia si me mugghieri ti trattassi così

GINA-Jò non pensu chiddu chi dicu e non dicu chiddu chi pensu altrimenti v'avissi a diri chi a Vostra mogli a canusciu megghiu di Lei e non Vi fidati troppu di jatti morti...

TEOPOMPO- Gina, basta ora, 'zzicchiti a testa sutta i cuperti e fini­scila na bona vota.

GINA- Si, si mi 'mmucciu tantu non vi vogghiu sentiri 'cchiù

TEOPOMPO- Meno mali! (A Egisto) Non ci fari casu, non t'offendiri, la nostra amicizia havi a ristari alterata pirchì quà comando io ...

EGISTO-(ironico) Me ne sono accorto, si veramenti energico...

GINA-(inviperita) Teopompo! ma non t'accorgi chi stu cretinu ti pigghia in giru? E ora non parru 'cchiù (sotto le coperte di nuovo)

TEOPOMPO- Gina!! Chi maladucata! (A Egisto) Facemu n'autra partita

EGISTO- No, grazii mi 'ndaiu a iri a casa

TEOPOMPO- Certu i cincu mila liri mi futtisti e ora ti 'ndi va..

EGIDIO- Oh comu a fa longa... Ci ripensi comu i curnuti...

GINA-(scattando) U capisti chi ti dissi? Cornuto! ti tratta di curnutu e tu sta zittu!

EGISTO- Ma no , u dissi così, pi modu di diri!

TEOPOMPO- Ma si capisci. Jò sugnu cornuto pi modo di diri, non autentico si capisci. Tutto al più un semplici aspiranti cornuto, ma non effettivo...

EGISTO-Sintiti Signura Gina, jò non vi rispundu picchi sugnu prudenti

GINA- E jò Vi dicu chi 'ntà me casa non di vogghiu 'cchiù rumpimentu di scatuli

EGISTO-Va beni, ho capito, mi 'ndi vaiu, tantu 'cchiù chi dumani matina m'haiu a iazzari prestu. Vaju a fari n'affari di olio e furmaggiu (a Teopompo) si hai bisognu di mia veni a putia o a casa picchi 'ccà intra non ci vegnu 'cchiù

GINA- Chi pena!!! E ora non parru 'cchiù (si rimette sotto)

TEOPOMPO- (severeo) Gina stu to cuntegnu è davveru eterogeneo! (A Egisto) Scusami.

EGISTO- Non è nenti, Buona Sera (va verso l'uscita)

GINA- Buona sera babbaleo!

EGISTO- (ritorna di qualche passo, a teopompo) Comu dissi? babba....

TEOPOMPO - ......... leo....

EGISTO- U dissi a mia?

TEOPOMPO - Tu comu ti chiami?

EGISTO- Egisto!

TEOPOMPO- E allura u babbaleo sugnu jò (Egisto esce) Ma chi manera eni chista di trattarlu d'accossi! chi bella figura chi mi fa fari chista è a ricumpensa di tutte le premure chi ha avutu pi ttia, ingrata incoscia...

GINA- (esce dal letto e indossa una vestaglia) Ma u vò capiri si o no chi stu amicu tò a mia non mi piaci? Nessunu fa nenti pi nenti. E jò 'ccà no vogghiu 'cchiù!

TEOPOMPO- Ma picchi?

GINA- Picchi a genti chiacchira. u sa chi diciunu?

TEOPOMPO-Chi diciunu?

GINA- Chi è l'amicu me!!... u capisti ora?

TEOPOMPO- Mu dicisti cu sta metafora, ma l'ho capito. Picchi u vidunu cu ttia diciunu chi è l'amicu tò, figuriti chi ponnu diri quandu u vidunu cu 'mmia! (ride)

GINA- E tu ci ridi?

TEOPOMPO- (ironico e scherzoso) Eh, pi forza ma pigghiu a ridiri, pirchì tu non si fimmina di farimi ... un sulu tortu... ti canusciu troppu, E' inutili, tu non hai la glandola dell'infedeltà, non ci cridissi mancu si vi vidissi cu 'll'occhi me! E poi si tantu amica della mogli!

GINA- Ma chi mogli? U sannu tutti chi è l'amanti, e nemmenu u primu!

TEOPOMPO-Ma va!

GINA- Ti fa maravigghia? Du restu a so` situazioni è simili a nostra. Tutti ‘ndi cridunu maritu e mogli e inveci....

TEOPOMPO- E inveci e megghiu d'accossì. Prima di tutto perchè il matri­monio è la pompa funebre dell'amore e poi 'ntè riguardi da genti sai chi ti dicu: Mali non fari paura n'aviri. Egistu è un caru amicu, ti purtò a Chiancianu, ti curò e senza interessi. Quindi lo devi trattari con tantu di rispettu!

GINA- Teopompo mio, jò u fazzu pi tia. (accarezzandolo) Non vogghiu chi a genti chiacchira supra di tia.

LILLA-(da fuori) E' permesso?

TEOPOMPO-Avanti! (Entra, la guarda con intenzione) Rievochi? (si alza, l'accarezza) 'Npupatedda bedda!

GINA- Chi 'ssù sti cunfidenzi?

TEOPOMPO-(finto tonto a Gina) Chi è ti disturba la questioni tattili? Chi soffri di tattilismo? (continuando ad accarezzare Lilla) Inveci idda è tantu cuntenta quandu ci sfrecu la pelli... (A Gina) Chi ‘ssi gilusa?

GINA- Si, sugnu gilusa!

TEOPOMPO- Fiditi di mia comu jò mi fidu di tia: facemu a fidarsi (a Lilla) Che volevi?

LILLA- C'è un giuvinottu o purtuni chi vi cerca, dici di chiamarsi Nicola

TEOPOMPO- Vhi, poviru Nicola, sapi quantu havi chi spetta! 'ndavemu a iri a pesca

GINA- Eccu, ora tu ti ‘ndi va a piscari tutta a notti e chissà quandu torni. U sai chi non mi piaci stari sula tutta a notti.

TEOPOMPO-(sempre più ironico) Ma non ti l'avia dittu chi stanotti andava a pesca? Chi colpa ne ho io se sono un poco fluviale? Tu, Lilla facci cumpagnia, non aviri primura di andaritindi ah! chi poi si piscu bonu c'è qualchi cosa puru pi tia.

GINA- Ma è veru chi va sempri a piscari? Picchi., bada, jò no fazzu capiri ma sugnu tantu gilusa. Sapissì certi voti comu mi rudi...

TEOPOMPO - Eh! u sacciu chi ti rudi, ma pi stanottì non ta fari rudiri. (prende in un angolo il cestino e la canna senza amo) Allura semu intesi: E deci sugnu a casa e dumani frittura di pisci..

GINA- Addiu e buna pesca..

TEOPOMPO-Grazie, altrettantu...

GINA- Ma jò non vaiu a piscari...

TEOPOMPO- Non si sa mai... Jò parrava di pisca in generali: c'è cu pisca beni e c'è cu pisca mali.

GINA-(vedendo che alla canna non sono attaccati gli ami) Teopompo e l'amu? chi vai a piscari senza l'amu?

TEOPOMPO- Jò l'amu non ci u mettu mai. Sugnu così. Non 'ngannu mai a nessunu. Si vonnu abbuccari abbuccunu altrimenti pacenzia (esce)

GINA- (A Lilla) E tu fammi u piaciri di non fari tantu a smurfiusa cu me maritu

LILLA- Ma chi ti mintisti ‘ntesta? Jò sugnu na donna comu si devi i capisti? Jò sugnu veduva!

GINA- (ironica) Di quantu tempu? Non ti stanchi mai di essiri veduva?

LILLA- No!

GINA- Beata tu!

LILLA- Tu giudichi i cristiani comu ti pari e piaci, e veru? Basta,non haiu vuluntà di sciarriarimi e quindi mi ‘ndi vaiu (esce)

GINA- (soddisfatta per aver costretto Lilla ad andarsene) E quantu ci vulia? Menu mali, 'ddu povirazzu havi un'ura chi è supra i canali (apre la porta d'ingresso e chiama) Pssss....pssss!....

EGISTO-(contentissimo) E' andato via?

GINA- Si e stanotti non torna, andò a piscari e veni dumani matina e deci

EGISTO-(si abbracciano) Ah! comu vinni beni! Chisti sunnu i cosi chi dununu sodisfazioni. Sini n'artista!

GINA- Ma tu puru si in gamba. Si forti, astutu, curaggiusu. Si tutti l'omini fussiru comu a tia 'ntà stu mundu non ci fussiru 'cchiù fimmini onesti.

EGISTO- Allura comu premiu stanotti pozzu ristari cu tia (Gina accenna di si e lui si toglie la giacca e tira fuori dalla tasca un portafogli gonfio di soldi) Sai chi c'è ccà intra?

GINA- No, chi 'cc'è?

EGISTO- C'è l'incasso di tutta a sittimana... Tre milioni!!

GINA-Ma picchi ti porti d'appressu tutti ssi soddi?

EGISTO- Fu na stuzia pi dimostrare a Maria chi andava a fari l'affari di Olio e formaggio e inveci sugnu ccà pi acquistare l'amore tuo..

GINA- Comu si duci...

EGISTO-(depone il portafoglio sul cantarano) Tu si a me fragolina duci. A ciciripina di Egistuccio tuo, vero?

GINA- Gioia mia! (poi, come se un pensiero le attraversa la mente) Poviru Teopompo, pensa quantu è fissa! Ajeri sira mi regalò un paru di ricchini chi brillanti chi sunnu n'amuri

EGISTO- Fu un pensiero gentili. Si cuntenta no?

GINA-Ma chi mi ‘ndi friga! Certi voti quandu u vidu così tranquillu, fiduciosu, mi fa na rabbia! E' un fissa! Inveci tu gioia mia Ciccittu du me cori, jò penzu chi 'ntò mundu non ci 'ndè unu 'cchiù furbu di tia!

EGISTO-(pavonazzo) Eh, già, ma vidi a differenza stà 'ntò fattu chimiddu va a pìscari e jò a cacciari.. U piscaturi è un fissa da testa e pedi Inveci u cacciaturi è audaci e qualchi volta puru eroicu

GINA- Ma undi u pigghi tuttu stu curaggiu?

EGISTO- Di tia, quandu sugnu vicinu a tia non haiu paura di nessunu... (da fuori si sente rumore. Rimangono in ascolto)

GINA.-Silenziu, sentu rumuru

EGISTO-(mostrando coraggio) Chi è là

GINA-Mi parsi d'aviri sintutu passi d'omu supra u pianerottulu.... (va ad ascoltare alla porta, poi) No, non è nenti, mi sbagghiai (ritorna da Egisto) Mi voi beni?

EGISTO-(guardando preoccupato verso la porta) Tanto tesoro mio! Jò pi tia sfidassi qualunqui pericolo.. (si sente uno scricchilio come se qualcuno stesse forzando la serratura.Egisto s'impaurisce) Bada, stavota è d'averu qualcunu!

GINA-(delusa per la paura di Egisto) Non aviri paura tantu non pò essiri Teopompo

EGISTO-E ccu pò essiri?

GINA-(origliando alla porta) Parrunu! sunnu dui...

EGISTO-(sempre più impaurito)-Oh Dio semu ruvinati! Comu fazzu undi mi 'mmucciu?

GINA-(meravigliata per la paura di Egisto) Ma chi è finiu tuttu u tò curaggiu? Non si 'cchiù cacciaturi eroicu? Veni 'ccà vah!(lo nas­conde sotto il letto) chi forsi videndu chi non c'è nenti di rubare si 'ndi vannu

EGISTO- A me mi ha rovinata l'amore! (si nascondono)

(Dopo una pausa e ripetuti scricchiolii alla porta entra Teopompo truccato con una parucca ed altro per non farsi riconoscere , cambiando il tono della voce, ha in mano una pistola ed una torcia elettrica. Fuma)

TEOPOMPO- (rivolto a Nicola) 'Ntrasi, fa prestu. non c'è nessuno...

NICOLA-(più impaurito che altro. Ha in mano un mazzo di chiavi, una pistola e un grimandello) Non c'è piriculu è veru? C'è nessunu?

TEOPOMPO-Ma chi penzi chi vaiu a svaligiare i casi quandu ci sunnu genti intra? Pi 'ccu mi pigghiasti? Jò sugnu un'artista du furtu

NICOLA- Staiu sudandu friddu.. i jambi mi tremunu. Chista è a prima vota ma praticandu cu ttia mi fazzu na esperienza!...

TEOPOMPO-Si hai tempu! Ma si cuntinui a trimari così fai prestu a jri in galera. Comunqui scassa 'ssù comò e vidi si trovi qualchi cosa...

NICOLA- Si facemu un corpu bunu mi maritu. Mi sposu a Margarita...

TEOPOMPO- Bravu o cretinu chi ssì! Così ti sistemi pi tutta a vita. Non ti fidari troppu di fimmini.. 'ndi sacciu qualchi cosa e si non avissi avutu 'ddà serpi di mia mogli astura era quanto meno Ministro delle Finanze.. (guardando sul cantarano) A propo­situ di finanzi, eccu un portafogghiu.. E tu chi truvasti?

NICOLA- Nenti

TEOPOMPO- Veni 'ccà babbaleo, dammi i chiavi, Jò senza grimandello e senza chiavi truvà un portafogghiu...

EGISTO-(da sotto il letto) No!

TEOPOMPO-(A Nicola) Si! cretinu u truvà, chi metti in dubbiu l'evidenza? (lo mostra) Dopu dividemu... a tia ti dugnu u portafogghiu e.....­Ora sta attentu, ti dugnu na lezioni gratis. Vidi, i sirraturi sunnu comu i fimmini: qualche volta ci voli violenza, ma è preferibili usari la dolcezza (apre con la chiave la serra­tura) Vidi, si fà così, non si forza, delicatamenti e con dolcezza, senza rovinari i mobili. perchè non è casa nostra. Si deve fare sempre in modo che il derubato conservi un buon ricordo del furto.

EGISTO-(c.s.) Com'è gentili!

TEOPOMPO-(apre un'altro cassetto) Vidi, 'ccà c'è un paio d'orecchini che sta persona non è digna di possedere

GINA-(da sotto il letto) Picchi?

TEOPOMPO-Picchi sta donna havi troppa fiducia 'ntè cosi chi cridi di sua proprietà. Capisti?

NICOLA-Si Maestru!

TEOPOMPO-(consegnadogli gli orecchini) Eccu, teni, chisti ci porti a Margarita, fa cuntu chi sunnu u me regalo di nozzi.(Si sposta) Dieci chi ci manda un latru, un latru gentiluomu. (gli butta le chiavi) teni sarbati sti chiavi (Nicola non riesce a prenderli e le chiavi finiscono vicino al letto)

NICOLA-(chinandosi e vedendo le scarpe di Egisto, si alza e con un fil di voce tremante ) Maestru, Maestru!

TEOPOMPO-Chi c'è?

NICOLA- Ddà sutta u lettu, un paru di scarpi...

TEOPOMPO- Novi? (Nicola cerca di scappare) Nicola, veni ccà! Ti 'ndi voi scappari propriu ora chi veni u bellu. 'Ndi truvamu a tu per tu con un cadaviri (Egisto muove un piede)

NICOLA- Ma è vivu!!

TEOPOMPO- Quandu un'omu si 'nzicca sutta u lettu è già menzu cadaviri. (estraendo la pistola) Andamu giovanottu, fora, chi jò non haiu tempu di perdiri (spara un colpo)

GINA – (Uscendo) No, non sparati pi carità, purtativi tuttu chiddu chi vuliti ma non di 'mmazzati!

TEOPOMPO-(galantemente) Non abbiate paura Signora! Dal momento che vi dimostrate regiunevoli sariti trattati chi guanti gialli.E u giuvi­nottu chi fa non si dicidi, chi resta in villigiatura?

EGISTO-(appare tremante, impaurito) Signore, vi faccio notari che sono disarmato!

TEOPOMPO-(gli porge la rivoltella) Eccu na rivoltella (Egisto non osa toccarla) Si è giustu sarissi un'oggettu inutili 'ntè vostri mani. Nicola, forza pigghia a corda e attaccali e pedi du lettu!.. e si fannu risistenza spara!

GINA-(disperata) No, pi carità.. Aviti pietà, sugnu na povira disgraziata a curpa è a me. Chistu non è me maritu, è u me amanti!

EGISTO-Si, ma a iddu chi cci ‘ndi ‘nporta?

TEOPOMPO-Non sulu m'importa, ma mi fa schifu.. 'Nfundu sugnu un sintimintali e con una bona morali

EGISTO-Ah, vui aviti na bona morali e faciti u ladru?

TEOPOMPO- Picchi tu chi fa? Non fa u ladru? Non robi a bona fedi di questo poviro disgraziatu di maritu?

GINA- NO! jò non tradisciu a me maritu picchi non m'ha spusatu..

TEOPOMPO- E fici beni... Picchi si fai beccu l'amanti figurati o maritu

EGISTO- Ma cu sini tu pi giudicari? Ti senti forti picchi siti in dui e niautri semu suli

TEOPOMPO- veramenti jò sugnu ‘cchiù sulu di vuautri picchi chistu non vidi l'ura dandarisindi

NICOLA-Vulissi Diu!

TEOPOMPO- Varda chi fa, dammi a pistola e vatindi e passa di pompi Funebri

NICOLA- Pi fari chi?

TEOPOMPO- Mi si portunu i cadaviri. Ora li defungo (Nicola scappa - Teopompo consegna una rivoltella a Egisto che la prende) Ora semu suli e puru tu hai na rivoltella (fa due passi indietro) avanti videmu chi sai fari?

EGISTO-(tremante posa la rivoltella sul tavolo)Iò non fazzu nenti, a rivoltella a mentu 'ccà picchi iò veramenti mi 'ndi vulissi iri

GINA-(sorpresa e indignata) Si, è megghiu chi ti 'ndi va picchi fai schifu! s'avissi avutu un centesimu di curaggiu avissi affruntatu stu latru (Scusi tantu Signor ladru..)

TEOPOMPO-Già ma stu Signori ci teni tantu a so peddi: E' u Prisidenti du "Consorziu riunitu di carugnuni" (dalla strada si sente un suono di trombetta)

GINA-(spaventata) Ora ci vulissi puru chi veni Teopompo!

EGISTO-(Avviandosi) Si è Teopompo stavota non mi mettu sutta u lettu..

GINA- E chi fai vigliaccu?

EGISTO- Scappu! E ricorditi chi sta notti d'amori mi custò Tri milioni e ora basta! (si precipita verso l'uscita. va via)

TEOPOMPO-(dopo qualche attimo va a chiudere la porta a chiave, apre l'interruttore, si toglie la maschera) chi ti 'ndi pari di stu bellu scherzettu?

GINA-(terrorizzata) Tu?

TEOPOMPO- Già sugnu jò chi fa ti scanti di sbagghiarimi pi qualchi autru?

GINA- Si tu?

TEOPOMPO- Jò... "U FISSA"! l'idiota, l'imbecilli, l'ingenuo, il cornuto, l'amante, il marito, il ladro. Vidi quantu cosi sugnu jò? Tu inveci lini na cosa sula: (pensando un pò ) ma è megghiu chi non ta dicu! (cerca di prenderla per un braccio ma questa sfugge) Non aviri paura chi non ti toccu! Quandu un'omu fà chiddu chi fici jò non metti i mani supra na fimmina. Certu tuttu chistu non ti pari veru. Ti sarissi sembratu cchiù logicu che io fussi sempri statu derubatu e beccu, perchè secondo te non sono furbo. Infatti vidi, jò haiu ha furtuna di essi "U FISSA" e a disgra­zia di essiri intelloigenti. 'Ntà stu mundu fannu cchiù mali i furbi ca i cattivi. Picchi contru u cattivu ti vardì ma contru i furbi no! E tu si furba e chiddu chi scappò è 'cchiù furbu di tia... già, chiddu chi scappa è sempri 'cchiù furbu. Ti vosi dimostrare però che quandu vogghiu sacciu divintari intelligentis­simo. E vedrai quantu ricchizza di fantasia e d'immaginazioni c'è intra stu cervellinu di pallunaru...

GINA- Jò non sacciu 'cchiù chiddu chi haiu a diri, hai ragiuni: ammazzami!

TEOPOMPO- T'ammazzi tu! Jò mi difendu in altro modo, col ridicolo, l'umorismo, la buffonata, non importa come, basta difendersi. (Amaramente) E quantu mi custò organizzari sta difesa!

GINA- Pirdunami, non t'avia caputu, ora ti vidu pa prima vota, a vigliaccheria di chiddu mi fici capiri quantu vali tu!

TEOPOMPO- Ma 'cci vosi 'ddautru pi faritillu capiri! Allura 'ntò mundu un galantomu s'avi a purtari d'appressu un farabuttu pi fari un paraguni, pi fari vidiri a differenza... E ora chi ‘ndi ricavu? Nenti! picchì questo tuo riconoscimento me lo sono comprato a prezzo di umiliazioni e sofferenze! anchi a costo di divintari un zimbello di fronti a mia stissu! picchi poi davanti a tia non cuntu

MARIA-(da fuori) E' permesso?

GINA-(E' sorpresa, va ad aprire)

TEOPOMPO-(trattenendola) Zitta, non fari capire nentì. Jò 'nzignà tanti cosi di tia ora tu impara da me. E' inutili fari sapiri i nostri miserii all'autri. Stà o giocu così comu stesi jò pi tantu tempu (va ad aprire) chista ora ma fazzu jò (apre)

MARIA - Permesso?

TEOPOMPO- (dolcissimo) Avanti!

MARIA-(completamente ristabilita, giovane, colorita, elegante) scusate il disturbo, venivo per chiederVi se avete visto Egisto

TEOPOMPO-(A Gina) Si è visto Egisto?

GINA- No, non l'haiu vistu

TEOPOMPO-(comico) Ma guarda Egisto che non s'è visto! (a Maria) Ma come poteva venire qui si avia a partiri

MARIA-E' partito e si è portato le chiavi di casa non so come fare per entrare..

TEOPOMPO- Poco male (Prende il mazzo di chiavi da sopra il tavolo) Qui ci sono un mazzo di chiavi, voli chi non trovu a chiavicedda pi Vi japriri a serratura a Voi?

MARIA- Mi fareste un grande favore. Gina a te non dispiace e vero?

GINA - Mha....

TEOPOMPO-Ma si mi stava dicendu ora ora d'andari a pigghiari na buccata d'aria, è veru Gina? Eppoi havi tanta fiducia idda... E' la fiduciaria.

MARIA- Allora andiamo?!

TEOPOMPO-(a Maria) Andiamo... (si avviano)

GINA-(trattenendo Teopompo) Senti na parola! (Maria esce)

TEOPOMPO- Chi Voi?

GINA-(supplichevole) E ora comu mi lassi? Dimmi almenu chiddu chi haiu a fari, tu non ci cridi ma ora mi sentu mali davveru, mi sentu tantu mali 'ccà (si contorce tenendosi il finaco destro)

TEOPOMPO- O Figutu? Ci cridu, l'apatite dill'autra vota. Ma c'è rimediu a tuttu (estrae il portafoglio di Egisto) Varda a pruvvidenza! 'Ccà ci sunnu i soddi du tò veru amanti, approfitta di sta cummi­nazioni e parti immediatamenti pi Chiancianu! Non c'è tempu di perdiri, scuta a mia. Vattindi a Chianciano chi guarisci subitu!. (le butta il portafoglio addosso con disprezzo e Gina si abbatte sulla sedia piangendo. Teopompo esce per nascondere la sua grande sofferenza).

 

 

S I P A R I O

 

 


 

 

 

 

TERZO ATT0

 

 

(La stessa scena degli atti precedenti ma abbellita.Molti giocattoli e su una tela il disegno di una bambola con gli occhi molto grandi e troppo marcati di blu. Teopompo sta lavorando al disegno sulla tela, è vestito elegante)

(Entra Maria, anch'essa elegante)

MARIA- Sei solo? Hai dato libertà agli operai?

TEOPOMPO-Chi fai. a spiritusa? No sai chi e cincu 'npuntu lassunu tutti cosi e si Indi vannu?

MARIA- E tu ancora lavori?

TEOPOMPO- Chi fa non vidi?

MARIA- Si, si continua pure...

TEOPOMPO- Un minutu, quantu finisciu di dari l'ultima mani di virnici e finì.

MARIA-(guarda il disegno) Ma che bello questo disegno!

TEOPOMPO- Chi fa, sfuttì?

MARIA- No, dico sul serio però c'è qualcosa che non mi convince

TEOPOMPO- Sintemu..

MARIA- Gli occhi! mi sembrano troppo grandi e troppo blu.

TEOPOMPO- Hai ragiuni. Ma me li hanno ordinati così e così i fici. Pirsuaditi cara mia, chi u novanta per centu di chiddi chi 'ccattunu i quadri sunnu una massa di 'gnuranti, artisticamenti parrandu...

MARIA- Come sei intelligente... avresti potuto fare veramente l'artista

TEOPOMPO-L'artista di poviri, comu a mia..;

MARIA-Come sei modesto...

TEOPOMPO-No, non sugnu modestu

MARIA- Ma perchè allora non vuoi riconoscere i meriti che hai?

TEOPOMPO-Perchè non sono modesto. Perchè si fussi modesto mi sintissi orgoglioso di essiri modesto. Vidi, un veru artista non havi a essiri mai cuntentu della sua opera, devi sempre pensare che poteva fare di meglio e non ha saputo fare.

MARIA- Oggi sei troppo filosofo. Vuoi che me ne vada?

TEOPOMPO-(con indifferenza) Fai come vuoi

MARIA- Non me lo dire così...

TEOPOMPO-Aspetta chi tu dicu di nautra manera (cambia tono) Fai come vuoi

MARIA- Allora devo andarmene....

TEOPOMPO-Non ti ho detto di andartene. ti dissi fai come vuoi

MARIA- Si, ma è lo stesso... Del resto è meglio che me ne vada perchè se Egisto arriva a casa prima di me sono guai

TEOPOMPO-Allura non perdiri tempu, vattindi...

MARIA- Torno domani?

TEOPOMPO- Se lo aneli...

MARIA- Dopodomani?

TEOPOMPO-Se lo ambisci...

MARIA- Ma insomma quando? perchè mi tratti così?

TEOPOMPO-Tu! perchè mi tratti così. Si comu na carusitta di 10 anni (rifacendo il verso) Domani, dopodomani, vengo, non vengo. Non di pozzu 'cchiù. Eppuru tu u sà chi mi fa piaciri quandu veni.

MARIA-Ma allora mi vuoi bene?

TEOPOMPO- Si, ti vogghiu beni (pausa-è pensieroso)

MARIA- A che pensi?

TEOPOMPO - A nenti..

MARIA- Tu pensi sempre a qualche cosa e non me lo vuoi dire

TEOPOMPO- Chi sini pintuta? MARIA- No

TEOPOMPO-E allura stai tranquilla e lassimi tranquillu e poi ricordati chi non devi domandare mai a nessunu nessunu che cosa pensi, tanto l'altro ti risponde sempre un'altra cosa, e se è un galantuomo lo costringi a dirti obbligatoriamente una bugia. Vidi, na sula cosa 'ndi ristò di nostra proprietà: il pensiero. Tuttu u restu non è veramenti nostru. Col pensiero, vidi, puoi fari qualunqui cosa: Costruiriti na casa chi 'cchiù bella non si poti, girariti u mundu senza spendiri na lira, aviri l'amici 'cchiù stritti chi piaciunu a tia e amare, amare tutte le persone che vuoi, 1000-100-10-1-, anchi una stissu, ma chidda chi prifirissi tu, ed essiri ricambiato desiderato e farici rispundiri sempri i così chi piaciunu a tia. Eccu, vidi col pensiero poi fari tuttu chiddu chi voi senza chi nessunu si intromette a disturbariti o a rubariti chiddu chi ti apparteni,per esempiu: vulemu fari l'eroi? chi 'cci voli, nenti, basta japriri u sipariu eroicu e divintamu eroi. U pensieru è riccu! Una cosa la pensi, un'altra la scrivi, un'altra la dici, un'altra ancora la fai e un'altra la immagini e chiddi chi ti stannu d'avanti non capisciunu nenti. Vidi quantu è grandi il pensiero? E tu vulissi chi u primu fissa chi ti dumanda: cosa pensi? 'cci spiattelli tuttu stu patrimoniu immensu. E poi, nel pensiero le cose sono tutte belle, poi quandu passunu per la bocca con la quali mangi, pigghiunu un bruttu sapuri e diventunu antipatiche, pisanti, vecchi...

MARIA-Parli per me?

TEOPOMPO- No, tu si giovanissima

MARIA- E tu quanti anni hai?

TEOPOMPO- 0 Dio, fatti u cuntu: misura la base, moltiplica per l'altezza dividila.... scherzu, ma di na cosa sugnu certu: molti anni fa era assai 'cchiù vecchiu di ora. Vedi, l'oscurità, il grigio, la rassegnazione, ti invecchiano poi ad un tratto ti accorgi che ti scoppia qualcosa dentro, è come un vulcano in eruzione: tutto si scalda, bolle e viene fuori tutta la rassegnazione, l'oscurità il grigiore che ti avevano costretto ad una vita inutile, anzi ad una non vita o per meglio dire a non vivere la vita che stai vivendo e dopo esserti liberato di questo grigiore, ti senti un'altro e a poco a poco incominci a trovare gusto alla vita e vedere belle le cose che prima ti sembravano insignificanti e ti accorgi di vivere una seconda giovinezza. Perchè non è l'età quello che conta ma è importante come ti senti dentro. Si può essere giovani vecchissimi e vecchi giovanissimi.

MARIA- E io quanti anni ho?

TEOPOMPO-(scherzando) Non lo so, ma si cuntinui così non passa assai chi diventi me nonna (si avvicina e l'abbraccia) Dimmi a virità ma tu i capisci tutti sti fissarii. chi ti staiu dicendu?

MARIA-(che non ha capito niente) Chi sa, forse potrei capirle facendo uno sforzo, ma non ne ho voglia, mi stanca...

TEOPOMPO- (assecondandola) E non ti stancari... Si sapissi quantu sunnu belli i fimmini comu a tia! Non si ‘ndi poti 'cchiù di donni intelligenti...

MARIA-Sono stupida, è vero?

TEOPOMPO-Bhe! insomma non ti pò lamintari

MARIA- Pure Egisto mi dice che sono stupida...

TEOPOMPO- E non si cuntenta? E' na bella soddisfazioni essiri considerati stupidi dagli imbecilli. Ora ti vogghiu diri na cosa chi ti pari difficili ma è facili. Jò ti vogghiu beni,menu di chiddu chi ti meriti, ma forsi 'cchiù di chiddu chi jò ti vulissi.Ma ora basta, non vogghiu fari processi all'amore e all'esistenza e non pinzari assai a chiddu chi ti dissi pirchì allura ti stanchi e va a finiri chi resti 'ntò letto na simana (l'abbraccia)

EGISTO- (da fuori) E' permesso?

MARIA-(sentendo la voce di Egisto anzichè avere paura gioisce)

TEOPOMPO-Brava, non ti scanti è veru? Così rendi a cosa 'cchiù sapurusa, vatindi 'ddà banda un mumentu

EGISTO-(seccato) E' permesso?

TEOPOMPO- Ancora un mumentu! 'Ntò tò interessi (a Maria) Fa prestu sbrigati (Maria va via Teopompo apre)

EGISTO-(sulla porta) Finalmente! E 'cchi facivi di tantu straurdinariu?

TEOPOMPO-Eh, si fa quel che si può... Introduciti

EGISTO- Bell'amico chi si, si non ti vegnu a truvari jò (guardando il disegno della bambola) vedo che hai lavorato

TEOPOMPO- Eh si, ho lavorato

EGISTO- Mi permetti na osservazioni?

TEOPOMPO- Sintemu stautru! dimmi...

EGISTO- Quella bambola, non ti pari chi havi...

TEOPOMPO-(interronpendolo) l'occhi troppu randi e troppu blu inveci davirili piccitti e niri. Chistu è u tormentu da vita, a musca cavaddina dill'esistenza. E' propriu veru chi 'ccu non fa nenti havi a criticari sempri a chiddi chi fannu qualchi cosa. Jò sugnu sbagghiatu, mi sono chiesto il permesso di sbagliare e ho sbagliato. 'ddi occhi sunnu randi e blu e non si ‘ndi parra 'cchiù.

EGISTO-mortificato) Scusimi

TEOPOMPO - Ti compatisco

EGISTO-(siede accanto al tavolo) Chi fai stasera?

TEOPOMPO-aspetto chi fa notti

EGISTO- vulemu passari a sirata assiemi?

TEOPOMPO- Dove?

EGISTO- A me casa

TEOPOMPO- No!

EGISTO - E picchì?

TEOPOMPO- Non tu dicu, si troppu curiusu

EGISTO- No, ora mi devi diri perché!. Tu stuzzichi a me curiosità e poi mi lassi a beccu asciuttu

TEOPOMPO- A becco?

EGISTO- asciuttu

TEOPOMPO-Ah, si asciuttu!

EGISTO-Ma chi mi va mintendu ‘ntesta, zizzania?

TEOPOMPO- No, non è zizzania, sunnu cornetti!

EGISTO- Ma finiscila, non fari u cretinu, tu mi canusci pocu..

TEOPOMPO-(ironico) Ti canusciu... Sugnu stufu di canuscirti e appuntu picchi ti canusciu non mi scantu a diriti a virità

EGISTO- E quali sarissi a virità?

TEOPOMPO- Chidda nuda e cruda... EGISTO- E dimmilla!!!

TEOPOMPO- Jò sugnu l'amanti di Maria! EGISTO- Tu?

TEOPOMPO- Jò, sì!

EGISTO-(scoppia in una risata) ma non mi fari ridiri..

TEOPOMPO- Ah, ti fazzu ridir!..

EGISTO- Prima di tuttu non ci cridu picchi si fussi veru tu non mu vinissi a cuntari a mia e poi puru ammittendu chi Maria mi putissi fari un tortu non mu facissi certu cu 'ttia.

TEOPOMPO- E perché?

EGISTO-Quantu si ridiculu! ma ti cridi un'omu interessanti? t'ha vaddatu mai 'ntò specchiu?

TEOPOMPO- Si. (lunga pausa) e sugnu l'amanti di Maria. (si alza passeggia poi si avvicina ad Egisto e piano) Jò sugnu l'amanti di Maria!

EGISTO- Ma chi buffunu chi si!

TEOPOMPO-(tirando un sospiro di sollievo) Ah! meno mali chi a questioni si chiariu e allura pi ti dimostrari che non ti portu rancori accettu l'invito a casa tua a bere un bicchiere di vino a saluti di tò curnazza...

EGISTO-Bravo! Anzi veni a cena (sfottente) Ti piaci a carni di crastu 'ntò furnu?

TEOPOMPO- Eccu appunto! E u "crastu" 'ntà stu casu sarissi jò, è veru?

EGISTO- C'è puru del formaggio

TEOPOMPO-Pecorino?

EGISTO-(avviandosi verso la porta) no, di bufalo! Addio, Cornelio.. (sulla porta si scontra con Gina) Comu stati Signura Gina? è un bellu pezzu chi non di vedemu, siti sempri 'cchiù bella... (rivolgendosi a Teopompo) Oh scusa Teopompo salutava a Signura, mi ‘ndi vaju subitu

TEOPOMPO- Ma no resta. Picchi tanta primura? indugiati, indugiati quanto vuoi, anzi io vado di la a collaudare un giocattolino (alludendo) Permetti veru?

EGISTO- Ma ti pari....

TEOPOMPO- Allura accunsenti?

EGISTO- Ma chi m'importa!

TEOPOMPO- Ah, non t'importa (sottovoce) ora t'aggiustu jò (via)

EGISTO-(sottovoce a Gina, Ciciripina mia havi di 'ddà sira chi soffru, non sai quanto voti haiu vinutu ca spiranza di vidiri a tia...

GINA- Chi furtuna! inveci di vardari i corna dill'autri, varditi i tò

EGISTO- Non ti capisciu, ma 'ccà non pozzu parrari, ti spettu sutta, o purtuni

GINA- Si, spetta sutta, forsi t'haiu a dari na bella notizia

EGISTO-(non intuendo -soddisfatto va via)Grazie, grazie (ad alta voce) Teopompo, fa prestu

TEOPOMPO-(da dentro) Un mumentu...

EGISTO- Io vado...

TEOPOMPO- (c.s.) e jò vegnu...

EGISTO- Jò scappu... (esce)

TEOPOMPO-(c.s.) U sacciu, tu hai scappatu sempri.. (entra) Scappa sempri è comu na lepri.. Ma chidda povirazza havi a nomina, picchi quandu cerca di scappari a 'mmazzunu

GINA- (energica) Cu 'cc'è 'dda banda?

TEOPOMPO- Chi ‘ssi da vigilanza?

GINA- C'è na fimmina, sugnu sicura. Ccà c'è odori di fimmina.

TEOPOMPO- Sarà l'odori di chiddu chi nisciu

GINA- No, non è di Egisto

TEOPOMPO-Già veru iddu non odora, chiddu puzza, anzi no, TANFA. Ma ora basta, picchi vinisti? dimmi chiddu chi hai bisognu picchi jò haiu a nesciri

GINA- E a chidda a lassi chiusa 'ddà intra?

TEOPOMPO- 'ddà intra non ci sunnu fimmini

GINA-(si lancia verso la porta) Ora videmu! (Teopompo la ferma mettendosi con le spalle alla porta)

TEOPOMPO- 'ccà non si trasi. Non pinsari di aviri dirittu di veniri e fari chiddu chi voi? Tu veni 'ccà pi sapiri si sugnu ancora un mortu di fami, e inveci no! Ora vatinni picchi chista non è 'cchiù a to casa! (Gina si siede) Prego, si accomodi! Voli qualchi cosa di friscu?

GINA- (scoppia a piangere) Mi insulti, non si cuntentu, non si soddisfattu dill'umiliazioni chi mi facisti?

TEOPOMPO- Tu umiliasti a mia e in manera 'cchiù gravi

GINA- Omu senza cori! U sa chi jò soffru.. 'ddà intra, 'ntà camira di lettu c'è Maria, e 'ddautru cretinu chi mi spetta sutta. Mi fa schifu, 'cchiù schifu di tia.

TEOPOMPO- E a mia faciti schifu tutti i tri

GINA-Veni a to casa spirandu di vidiri a mia e ora è sutta mentri so mugghieri è 'ddà intra chi si stà vistendu.(Siede) Dammi un biccheri d'acqua, non di pozzu 'cchiù

TEOPOMPO- Di Chiancianu? è veru? (glielo porge- Gina beve)

GINA- Non aviri paura mi ‘ndi vaiu picchi' mi fa nausea (beve) Dammi nautru biccheri (Teopompo esegue) U mali chi ti fici u pagà a caru prezzu (beve) Me ne vado (si alza)

TEOPOMPO-- Non di vò nautra goccia? GINA-No, grazi, mi parissi vilenu

TEOPOMPO- Magari fussi vilenu! 'Ndi bivisti tantu di stà acqua a Chianciano a stura eri morta...

GINA- No, stà sodisfazioni di vidirimi morta non ta dugnu (si avvia verso l'uscita) Addio!

TEOPOMPO- Addio!

GINA- (si volta sperando di essere richiamata) Mi chiamasti?

TEOPOMPO- No, confermava l'addiu GINA- Bestia! (esce)

TEOPOMPO- (dopo un pò) Voi vidiri chi 'cci riprova?

GINA- (appare sulla porta)

TEOPOMPO-Chi vvi dissi! Oh, tu qui?

GINA- (remissiva) Vogghiu dirti na cosa. Si jò ti fici tortu non tu fici a tia. Ma a nautra pirsuna...

TEOPOMPO - Chi mi pigghì in giru?

GINA- Picchi tu, prima eri diversu, non eri così. Ma a curpa è puru a tò, pi tanti anni non facisti autru di fariti vidiri comu na pirsuna insignificanti e a mia non mi davi nemmenu cuntu. Ora sugnu ‘ccà decidi tu. (si avvicina)

TEOPOMPO- Ho deciso... Vattindi...vattindi..

GINA – Ma si mi ‘ndi vaiu (esce dalla borsetta il portafoglio di Egisto). Eccu 'ddi sordi maliditti chi mi dasti (gli getta il portafoglio ai piedi) non tuccà nemmenu na lira. Fandi chiddu chi voi. Ma ricorditi chi a vendetta na statu mai na bona midicina pi nessunu. Si jò staiu mali, tu sta peggiu.... (via)

TEOPOMPO- (guarda il portafogli e con il piede lo lancia più lontano) Hai ragiuni, purtroppu hai ragiuni (si avvia verso il fondo ma sentendo dei rumori dall'ingresso si ferma)

EGISTO-Undi è? Undi è? Malidittu tradituri, giuda

TEOPOMPO-(apparentemente calmo) Che ti successi?

EGISTO-Hai u curaggiu di dumandarmi? Sini l'amanti di Maria

TEOPOMPO- (c.s.) E non ti l'avia dittu?

EGISTO- Sini un vigliaccu, abusasti dill'amicizia

TEOPOMPO- E come?

EGISTO- Rubandumi l'amanti!

TEOPOMPO - (perde la calma e con tono di sfida) E tu non m'avivi- rubatu a me! U sapisti ora e t'affanni tuttu. Jò avia un'annu cu sapia e semprimutu. Tu ora ha stari mutu almenu tri anni. "U FISSA" mi chiamavu e ora vigliaccu! Jò si chi ti pozzu chiamari vigliaccu, farabuttu picchi ti sei approfittau della mia miseria facenduti bellu davanti a Gina con i soldi dei tuoi salumi. Ti pozzu diri vigliaccuni picchi quandu 'ddà c'era u lettu, jò truccatu di latru cu'dda scacciacani ti fici veniri a sciota

EGISTO-Eri Tu?

TEOPOMPO-Si jò, chi ti cridivi? Su mundu gira, dicia jò havi a passa­ri puru di 'ccà. Jò non ti rubà nenti. Ti mi dasti u dirittu di fari chiddu chi fici. Ma tu si, chi mi rubasti l'amanti, mia moglie, ma rubbasti facendu sfoggiu dei tuoi soldi davanti alla mia povertà.Si, jò sugnu l'amanti di Maria!

EGISTO- E u cunfessi?

TEOPOMPO- Si cunfessa un delittu, na colpa, ma a me fù legittima difesa. Ed ora vattindi e lassimi 'npaci...

EGISTO-Va bene, ma vogghiu sentiri puru u pareri di Maria.

TEOPOMPO- E' giustu, chista è na soddisfazioni chi tit dugnu subitu, du restu puru jò vogghiu sentiri l'opinioni di Maria. Ora a fazzu vestiri e ta portu 'ccà (esce dal fondo)

TEOPOMPO-(dopo una breve pausa accompagna Maria) Non aviri paura

MARIA- Egisto!

EGISTO- Disgraziata!

TEOPOMPO- Picchì visti a 'ttia! (a Maria) Hai vistu mai i scimuniti di vicinu?

MARIA - No,

TEOPOMPO- 'ccà ci 'nne unu!

EGISTO- Farabutto!

TEOPOMPO- Chi parti cu 'ttia stissu?

MARIA- Non capisco...

TEOPOMPO- U capì chi non capisti, sini stanca. Comunqui a situazioni è chiara. Dicidi tu...

MARIA - Che cose devo decidere?

TEOPOMPO- Prima di tuttu, mi voi beni?

MARIA- (piano) Si

TEOPOMPO- Sicura?

MARIA - (c.s.) sicurissima

TEOPOMPO - E allura va beni, di stu mumentu in poi sini 'ntà tò casa. (le toglie il cappello e la borsa) leviti ‘ssu cappeddu, posa sta borsa e saluta il Signore... ( a Egisto) Tu ormai a to parti a facisti, mali ma a facisti... Ora ti 'ndi poi andari!..

EGISTO- Ma si non mi dasti nemmenu u tempu di parrari. Dicisti tutti cosi tu, facisti tutti cosi tu. Penzu di aviri u dirittu di diri puru jò na parola...

TEOPOMPO - E va beni dilla 'ssà parola ma moviti... e vattindi...!

EGISTO - MI 'ndi vaju quandu sara Maria a dirimmillu ....................................... (pausa)

MARIA - (rimane in silenzio)

EGISTO- (rassicurato dal silenzio di Maria a Teopompo) Si d'accordu chi dopu tant'anni passati assemi avemu u dirittu di dirici qualcosa, si non autru pi sistimari i questioni d'interessi!

TEOPOMPO-(leggendo sul volto di Maria il desiderio di parlare con Egisto) Aviti ragiuni tutti i dui. In certi mumenti da vita puru personi comu a voialtri hannu ragiuni. (A Egisto) Ma a tò ragiunu non stà 'ntè fissarii chi dici, ma 'nto sò silenziu, picchi si idda stà muta voli diri chi 'ssà parola a voli sentiri (Maria accenna di si) Va beni, dicitivvilla... Ma almenu quandu finiti chiamatimi, non scappari comu a iddu (esce dal fondo)

EGISTO-Tuttu pi curpa tò... e ora andamu (va via verso l'uscita,Maria rimane immobile) Chi sei surda? Ti dissi andamu. Non vidu l'ura di liberari a me vita da un legami chi mi disonora. Però tutti i spiegazioni ti dugnu a casa, andamu...(Maria si siede - Egisto meno arrogante) Ma almenu veni a pigghiariti a roba chi t'apparteni e così ‘ndi mettemu d'accordu pi questa separazioni ormai inevitabili.

MARIA - No!

EGISTO- Mu spittava, comu a tutti i fimmini colti sul fattu hai paura di spiegazioni! Ti scanti chi finisci a tragedia?

MARIA - No,

EGISTO - Quindi secundu tia, jò mi meritu l'azioni chi mi facisti?

MARIA - Sì

EGISTO - Allura 'ddu disgraziatu ti dissi tutti cosi? Ma ti giuru chi fra mia e Gina non ci ha statu proprìu nenti

MARIA - Non mi interessa

EGISTO - Sicchè sini decisa a farimi dannari l'anima? Ma u sai undi vaiu si varcu 'ddà porta? U sai? (Maria sta muta) Allura a varcu? (va verso l'uscita, si ferma) NO!, non m'ammazzo ma non picchi haiu paura, sulu chi vogghiu pagari pu mali chi ti fici! (pausa) Sai chi fazzu inveci d'ammazzarmi?

MARIA - Che fai?

EGISTO - Ti sposo!

MARIA - Buffone

EGISTO - Non mi cridi? Chi haiu a fari pi cunvincirti chi non pozzu stari senza di tia..

MARIA-(alzandosi) Allora siamo d'accordo. Hai detto che mi sposi... Accetto... ma andiamo via prima che torni Teopompo altrimenti va via anche quel pò di coraggio che mi rimane...

EGISTO - (corre verso l'uscita seguito da Maria) Andiamo!

TEOPOMPO - (appare sulla porta) Scappi sempri? Ma ora basta

EGISTO- Certu chi basta! ha duratu troppu sta storia, ma prima di andariminni ti preparà na bella sorpresa

TEOPOMPO - Sarebbe?

EGISTO - Ti presento mia moglie!

TEOPOMPO - Eccu un bellu sposalizio! Friscu, spontaniu, d'amuri. Non si putia cunchiudiri chi 'ntà sta manera. (a Maria) Sugnu cun­tentu, jò già sapia chi 'ntó tò cori non c'era postu pi mia...

EGISTO - (interronpendolo) Senti Teopompo, mi fai u piaciri, d'ora in poi di non dari cchiù del tu a mia mogli e di chiamarla Signora

TEOPOMPO - Signora? ma che Signora... Donna Maria e sarebbe poco! (a Maria) Donna Maria, Lei e stata brava, brava assai..

MARIA - Si, brava e basta. Ma non chiedermi più niente perchè non saprei cosa rispondere... io non sò mai niente..so soltanto che non sarebbe durata a lungo. Fra di noi ci sarebbe sempre stata Gina..

TEOPOMPO -(visibilmente commosso per il pensiero di Gina) A quando le nozze?

EGISTO - Presto

TEOPOMPO - Vi auguro tanta felicità

MARIA - Grazie

EGISTO - Andiamo ((porge la mano a Teopompo che finge di non vedere) Non voi darmi la mano?

TEOPOMPO - Chi voi? a mani? (prende con la sinistra la mano destra che aveva appoggiata alla spalliera della sedia e la porge. Poi riprendendosi gli e la porge bene) Voglio dartela bene la mano, così come ti ho dato il cuore, l'anima, il cervello, la mia donna, tutto ti ho dato. Scherzando e ridendo ti ho dato tutto e posso giuranti che fra me e Maria non c'è stato niente E' stato tutto uno scherzo. Ci siamo divertiti alle tue spalle e tu hai creduto a tutto. Certo che abbiamo recitato troppo bene la commedia e questo è un male, perchè quando si recita bene le cose sembrano vere. L'ho inventato io questo scherzo allo scopo di dare una lezione al tuo caratteraccio presuntu­oso e vanitoso. Ma gli scherzi sono belli quando durano poco e questo è durato troppo. Sarà Lei stessa a confermarti che è stato tutto uno scherzo e che fra noi non c'è mai stato niente.

EGISTO - (ancora presuntuoso) Ma jò avia caputu tutti cosi!

TEOPOMPO - Chissu dicia, chi unu comu a tia non avia caputu tuttu!

EGISTO - (A Maria) Andiamo (vanno per uscire, Maria esce ma Egisto torna indietro) Senti Teopompo, mi dicisti chi tutta sta storia fù un scherzu, ma allura i soddi du portafogghiu foru puru un scherzu?

TEOPOMPO - (spingendo il portafogli. con il piede) Anzi, chiddu fù u scherzu 'cchiù bellu. teni pigghitillu, ti servirannu per il viaggio di nozze. (Egisto raccoglie il portafoglio e va via. Teopompo si accascia su una sedia accanto al tavolo e si mette alla bocca la bottiglia di acqua di Chianciano che si trova sul tavolo)

TEOPOMPO - "U FISSA" eccu picchì mi chiamunu "u fissa". Hannu ragiuni, hannu milli voti ragiuni.

 

 

 

 

 

 

 

S I P A R I O

 

 

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle commedie

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc