.....Dalla raccolta Commedie

Galleria fotografica

"V O S C E N Z A"

 

 

COMMEDIA COMICA IN TRE ATTI DI

TANINO MATERIAPERSONAGGI

 

D.Micu - Uomo tutto d'un pezzo, sulla cinquantina. Mafioso di vecchio stampo crede nell'onore e nella nobiltà d'animo.

Matilde - Moglie di D. Micu, non molto emancipata.

Giuvanni - Fedele servitore di D. Micu - confessore a volte - Personaggio chiave per la parte comica. Esile snello sulla quarantina.

Marcella - Figlia di D. Micu e Matilde, ventenne, spregiudicata ma con ottima morale, di intenti nobili, personaggio chiave per lo svolgimento della commedia.

Spiga - Imprenditore - implicato in tangenti. 40 anni circa.

Picone - Ingegniere - Progettista di tutti i lavori del Cav. Spiga - implicato anche lui.

Graziella - Cameriera di casa Falaci - Giovanissima.

Pica - Piccolo aspirante affarista

 

 

 

 

 

 


 

 

ATTO PRIMO

 

(Salotto elegante - Divano, poltrona e fiori - A destra dello spetta tore una porta interna, a sinistra una porta che da nel porta dell'ingresso principale non si vede. Un telefono da sistemare bene in vista. All'aprirsi del sipario)

Giuvanni - (uomo di pulizie-pulisce con un piumino i vari mobili canta): Sapiri vogghiu e sapiri vurria sapiri vogghiu la tò intenzioni vogghiu sapiri si tu voi a mia o puru su fintizza i to paroli....

D. Micu - (padrone di casa, entra in vestaglia) E bravu a Giuvanni canta, canta. Cori allegru Diu l'aiuta!

Giuvanni - Oh! D. Micu bongiornu... (gli sistema una poltrona) Eccu, D.Micu Voscenza s'assetta

D.Micu - No, no Giuvanni non m'assettu. Stamatina mi jazzà cu 'ndiluri ntà sta spadda..

Giuvanni - Eh! Voscenza pigghia troppu friscu. E ppoi 'ddà mangiata da ieri sira all'aria aperta..

D. Micu - Eh si, a tarda sira si vutò un vinticciolu...

Giuvanni - E pi giunta vinticciolu di mari, umidu, 'ntrasi 'ntà ‘ll' ossa...

D. Micu - Pi furtuna chi a latu di mia c'era l'onorevoli Macchia chi mi riparava..

Giuvanni - Puru du ventu? Pi Voscenza 'ssonorevoli fu na vera sarvizza Vi ripara sempri! puru du ventu

D. Micu - Vidi Giuvanni, jò di tia mi fidu, havi tant'anni chi sini cu ‘mmia e sempri onestu e fedeli...

Giuvanni - Voscenza u sapi chi jò sugnu mutu comu un pisci, oh scusati.....

D.Micu - Non aviri paura. A mia mi chiamunu "U pisci" picchì sugnu bonu di stomicu. E mi cunfidu cu tia picchì sacciu chi tu si comu a mia. Ora, stu Onorevuli Palla, jò u chiamu così picchi ca só saluti ogni jornu chi passa diventa sempri 'cchiù largu ca longu, a mia mi havi diversi obbligheddi. A cuminciari da campagna elettorali dill'ottantotto. Si iddu è ddà l'obbligu l'havi a mia...

Giuvanni - E si vui siti 'ccà, l'obbligu ci laviti a iddu...

D.Micu - E chi voi, na mani porgi all'autra e tutti i dui lavunu a facci ...

Giuvanni - Scusati D. Micu si mi permettu, ma ssù Onorevoli Palla secundu mia 'ndavi bisognu assai acqua mi si lava a facci...

D. Micu - Giuvanni, Giuvanni certi cosi non si diciunu...

Giuvanni - Aviti ragiuni, mi l'avia scurdatu. Me nonnu campò cent'anni picchi si facia i cazziceddi sò, ma certi voti unu penza na cosa e a dici, e poi parrandu 'ncunfidenza, a mia st'onorevoli Palla mi stà 'ccà (indicando la bocca dello stomaco).(facendo il verso) Chistu è u me picchi mi spetta, st'autru è u me picchi mi tocca, chistu mu pigghiu picchi arriva u primo e tutti così 'nzicca 'ntà panza, pi chistu 'ngrassa...

D.Micu - E lassamulu 'ngrassari... finu a quandu è vacca di latti... quandu poi non si mungi 'cchiù... penza Diu!

Giuvanni - Penza Voscenza, vuliti diri!! Picchi 'nbiscari a 'ddù mischinu 'ntà sti cosi..

D. Micu - A pruvvidenza, Giuvanni, a Pruvvidenza! comunqui arrivò u giurnali stamatina?

Giuvanni - Certu, puntuali. U vinni a purtari Affieddu u figghiu du giurnalaru.

D. Micu - Eh, bravu carusu Jaffieddu! Famigghia di rispettu! (guardando il giornale) a proprositu,a Signura e a picciotta chi ficiru, nisceru?

Giuvanni - Si, prestu! A Signura andò da parrucchiera e a Signurina havia lezioni all'Università

D. Micu - (c.s.) Havi na pocu di tempu chi a vidu 'cchiù affezzionata o studiu, bon segnu, voli diri chi misi pinzeri (legge- ad un tratto) chi figghiu di buttana, scuta Giuvanni: "Connessione fra mafia e politica, il Giudice Mazza indaga sugli appalti dei lavori pubblici" u capisti stu figghiu di na jarrusa nà vulutu capiri chi s'avi a fari i cazzi sò.. (suona il campa­ nello) vidi cu è Giuvanni, ma non japriri.

Giuvanni - Si D. Micu (esce)

D. Micu - ( continua a leggere)

Giuvanni - (rientra) E' u cavaleri Spiga, chi fazzu?

D. Micu - fallu trasiri, Giuvanni, fallu trasiri

Giuvanni - (esce e rientra precedendolo) Pregu cavaleri, Vossia s'introduci

Spiga - (entra concitatissimo) Voscenza binidica, D. Micu

D. Micu - Salutamu a Vossia, Cavaleri... Giuvanni, varda chi fai, chiama sutta a Vicinzinu e ‘cci fai purtari 2 cafè (Giuvanni via) allura,Cavaleri, a chi puntu semu ca superstrada?

Spiga - O 'npuntu mortu!

D. Micu - Chi vuliti diri?

Spiga - Vogghiu diri chi semu "o puntu du mortu" - 0 pilastru, vha!

D. Micu - Non vi capisciu!

Spiga - Ah, non mi capiti? U liggistu u giurnali stà matina?

D. Micu - Ah, u giurnali! fissarii, fissarii cavaleri, stati tranquillu

Spiga - Tranquillu un cazzu! javi da jeri chi certi facci di minchia vannu passiandu vicinu o canteri, e si mi bloccunu i finanzia­ menti? Cu tutti ddi cintinara di miliuna c'haiu pagatu? sugnu ruvinatu!

D. Micu - Spiga, ma chi piddisti a testa? oppuru l'ostrichi da jeri sira ti ficiru mali? Stai tranquillu chi non succedi nenti. Avemu genti fidata 'ntò Palazzu e 'ndassicuraru chi 'ntò giru di na para di jorna si sistema tutti cosi. Quindi stà calmu e dicci all'amici di stari calmi.

Giuvanni - (bussa ed entra) Eccu i cafè! (A D.Micu) Pi Voscenza amaru.. e pi Vossia Cavaleri?

Spiga - duci, duci, metticci quattru cucchiarini di zuccuru... chi stamatina sugnu 'nvilinatu...

Giuvanni - Ma pi 'ddaveru Cavaleri, aviti na facci!!!

Spiga - A bili! a bili chi ma fattu pigghiari 'ddu gran figghiu dì na jarrusa. Ma jò sugnu sempri prontu. U pilastru è priparatu! d'oru, d'oru zecchino 'cci u fazzu u riinchimentu! (beve il caffè - Giuvanni esce)

D. Micu - Stà calmu ti dissi e cuciti a bucca...

Spiga - Ma ti rendi cuntu? 100 pi ‘ ll'Assissuri, 100 pi 'll'Onorevoli 20 pi 'll'Ingegneri, 20 pu Tecnicu, 10 pu Segretariu e poi chiddi pi ‘ll'amici...

D. Micu - tutti santi e biniditti chiddi dill'amici. U nicissariu,chìddu chi fù nicissariu, chiddu chi 'cci vosi...

Spiga - Si ma chi panzi! Sunnu na quartara senza fundu, non si jnchiunu mai. 'Cchiù duni e 'cchiù vonnu..;

D.Micu - Veru è. Ma tu scurdasti qual'è a prima impresa 'ntà l'elencu di 'll'Assessoratu?

Spiga - No, non mu scurdà, ma a quali prezzu?

D . Micu - U prezzu è irrilevanti. Ad ogni 'nchietta u sò buttuni, 'cchiù rossa è a 'nchietta 'cchiù rossu havi a essiri u buttuni.

Spiga - Eccu, giustu diciti. S'avissi a vidiri a 'nchietta prima. Inveci s'abbituaru chi u buttuni u vonnu prima di vidiri a 'nchietta. E si poi a 'nchietta non si vidi? E sì pi casu a 'nchietta fallisci? u buttuni chi fannu, mu tornunu?

D.Micu – ‘ Ntè mani di Gesù, chiddu chi trasi...

Spiga - Non nesci 'cchiù... è veru? Mha! comu voli Diu! A propositu, a jeri sira l'onorevoli mi dicia chi si stà pripa­randu pi prossimi elezioni e chi havi bisognu di ‘ll'appoggiu di 'll'amici ...

D.Micu - Appoggiu morali....

Spiga - (facendo il segno dei soldi) No, spirituali...

D.Micu - Chi ci voi fari, na mani porgi all'autra e...

Spiga - Si, ma a mani chi porgi è sempri a me ... (suona il telefono)

Giuvanni - (rientra e risponde al telefono) Pronto... come? ... Ah, è Lei Eccellenza... vedo subito... (copre la cornetta con la mano- a D.Micu) E' sua Eccellenza! (facendo il segno come per dire "da lontano"- Da Roma)

D.Micu -(capisce) Va beni Spiga, ora vatindi picchì haiu stà telefonata e stà tranquillu... (indicando il telefono) Sa chi pirsuna!!!.. chistu pò tuttu... è un Patraternu!!

Spiga - Na prighiredda puru pi mia... (esce)

D. Micu (fa segno a Giuvanni di andarsene-Giuvanni esce e chiude scrupo­ losamente la porta) Pronto... Bacio le mani Eccellenza ...... sarà fattu!.... non ni dubiti..., ora stissu.... Ah, Eccellenza, ci vulia ricurdari 'ddu caru amicu ...................................... va beni Eccellenza .......................... A ringraziu tantu ............................. e stassi tranquillu ...................................... mi ‘ndi occupu jò stissu ....................... Bacio le mani Eccellenza.... sempre a sua disposi­ zioni.... (chiude, rimane pensieroso, poi chiama) Giuvannì, Giuvanni...

Giuvanni - (entra) Cumandi...

D.Micu - Senti Giuvanni, di stà telefonata... musca!

Giuvanni - Chi cc'era bisognu? Vossia cumanda...

D.Micu- Va pigghimì u curpettu, a giacca a righi, e a birritta nova... (mentri Giuvanni sta andando via) Ah, Gìuvanni, e portimi puru u bastuneddu finu..;

Giuvanni- Ma pi forza Voscenza 'cci havi a jri?

D.Micu- E' na cosa personali, desi a me parola d'onori. Me ne debbo occupari jò stissu! (Giuvanni esce-cerca di non far capire ma è visibilmente eccitato - passeggia nervosamente per la camera ­ riprende il giornale e continua a leggere l'articolo precedente intanto arriva Giuvanni)

Giuvanni - (portando quanto richiesto) Ma non sarissi 'cchiù prudenti chiamari a Cola..;

D.Micu - certi affari e megghiu sbrigarli di persona... e poi parrandu tra mia e tia cu st'amicu haiu na certa pindenza..; e vulissi Diu ca chista fussi l'occasioni bona pi livarimi stà pitricedda di 'ntà scarpa chi mi stà marturiandu!

Giuvanni - Prudenza D. Mìcu, prudenza ci voli., calma e sangu friddu... comu ci dissi u sulici a nuci "dammi tempu chi ti precciu" e ora Voscenza l'avi a fari passari stu tempo. I megghiu cosi sunnu chiddi chi si fannu a scurdata.

D.Micu- Hai ragiuni Giuvanni, ma vidi, u sulu fattu chi m'haiu a scuntrari di novu cu stà pirsuna, mi fà girari i budedda, mi fà veniri u sangu ‘ntesta e certi mumenti mi pentu di non aviri fattu, quandu si prisintò l'occasioni, chiddu chi avia a fari. E ora mu ritrovu 'nmenzu i pedi

Giuvanni - Bonu D.Micu, mettitici na petra supra e faciti finta di nenti

D.Micu- Hai ragiuni..; pi mumentu haiu a sbrigare u cumandu di ‘ll 'Eccel­ lenza, poi si vidi. Senti Giuvanni si qualcunu mi cerca dicci chi sugnu 'ncampagna, ma non dare u locu precisu, dicci così, genericu....

Giuvanni - anchi a sò signura?

D.Micu - Certu, anchi a me signura..; (va via)

Giuvanni - (cerca di mettere ordine nella stanza- dopo un pò squilla il telefono) Pronto? Ah è lei Onorevoli, Voscenza Binidica.... no, non c'è ma, non saprei, si torna? certu chi torna..comu dici? ..... Voscenza è a lettu?........ e chi ‘cci successi? ........................ ah, mangiò assai ajeri sira? (parlando con il pubblico) Eppuru è unu abituatu a mangiari assai ...... comu dici? L'ostrichi cci ficiru mali?.... eh, mu 'mmagginu! (c.s.) attrova quantu ‘ndi mangiò "u porcu"! .... e poi? ... certu, vinu jancu, pisanteddu.... ah, u 'nbiscastu puru cu russu? ................................................champagni .................... a torta? ................... ; puru ca panna? ............................ (c.s.)ma quandu mangia è pi ‘ddaveru un porcu! (riascolta) ........................................................No, D.Micu no, ........................ mangiò picca e nenti? ................................ era all'atu di Voscenza? ....................... Voscenza si mangiò puru a sò parti? ...........................................binidica chi panza! ................................. No,no sta' matina avia sulu un dilureddu 'ntà na spadda, dissi chi c'era na pocu di friscu ................................. Voscenza no sintiu? (c.s.) e c'havia a sentiri cu 'ddà fodira di lardu chi havi! (riascolta) ....................... 'cci fici di riparu? Eh Voscenza è un santu cristianu. 'Cci fà di riparu a tutti. E' un paraventu! ............................ comu dici? stasira? non haiu chi diri certu riferisciu ................................................ Voscenza binidica....(chiude) tutti i stissi stà genti non si stancunu mai di mangiari... Ma non si rendunu cuntu chi u troppo è troppou. Stà genti s'avissiru a mettiri un limiti, arrivati a stu limiti, basta, un frenu. E inveci no! 'cchiù hannu, 'cchiù vonnu aviri, ingordi (suonano alla porta, va ad aprire e rientra seguito dall'ing. Picone) Pregu 'ngigneri, Voscenza s'accomuda!..

Picone (con in mano qualche carpetta e disegni vari, porta anche un lucido di grandi dimensioni) Eccu, Giuvanni, l'opera è fatta! Completa, un'opera d'arte. Se il progetto viene approvato e finanziato, sarà la ricchezza delle nostre terre, il vanto di tutta l'intera isola, un'opera per cui i grandi architetti e Governanti di tutta l'Europa guarderanno con invidia. Altro che valle padana, la nostra zona diventerà il giardino d'Europa il paradiso terrestre!

Giuvanni-(che ancora non ha capito) Ma di chi cosa si tratta?

Picone - Di una diga, della diga più grande d'Europa. Una capienza d'acquache basterà ad irrigare mezza Sicilia, ma che dico mezza, tutta, tutta la Sicilia.. .

Giuvanni - Minchia! cosa randi è?

Picone- Randi? randissima... oltre svariati milioni di metri cubi di acqua...

Giuvanni-Ma scusati 'ngigneri, undi a pigghiamu tutta st'acqua? du continenti?...

Picone- Ma quale continente! Autonomia, autonomia Giuvanni, saremo completamente autonomi.

Giuvanni - E comu?

Picone - Le piogge! l'acqua chi 'cchiovi! la ricchezza che viene dal cielo

Giuvanni - Minchia chi bella truvata! A 'ngigneri, ma si havi un annu chi non cadi du celu na goccia d'acqua, mancu a pagarla a pisu d'oru chi a me casa livammu l'usu di mangiari pastasciutta picchi non si trova na picca d'acqua pi bugghiri a pasta...

Picone - Verrà Giuvanni, verrà. ti assicuru chi quandu la di ga sarà fatta l'acqua arriverà...;

Giuvanni - E comu? 'cci faciti u richiamu comu i cardiddi? Vha, vha lassati jri ‘ssi progetti inutili e pinzati a qualchi cosa 'cchiù piccitta ma di facili realizzazioni...

Picone- Ma vi rinditi cuntu quantu miliardi chi ‘ndi passassiru pi mani? U progettu, i varianti, i suttavarianti, i contra varianti di varianti, avissimu a minna almenu pi vint'anni (suonano alla porta)

Giuvanni- Bastassi na sula varianti o vostru progettu.

Picone - Quale?

Giuvanni- Chidda chi o postu di diga divintassi strada ... (va ad aprire)

Picone- Nenti da fare, per i geni della creazione non c'è speranza.

Marcella - (giovane carica, entra) Ciao Giorgio, come mai da queste parti?

Picone - (visibilmente emozionato) Buongiorno Donna Marcella, sono venuto a sottoporre a Vostro Padre la mia ultima creazione, un'opera immensa….

Marcella - Mi ha accennato qualcosa Giovanni....

Picone - Permettetemi di dirvi Donna Marcella che la mina opera anche se immensa davanti alla Vostra bellezza diventa una nullità, una cosa da niente....

Marcella- Voi sempre adulatore siete... non Vi stancate mai...

Picone - E come potrei donna Marcella? mi siete entrata nel sangue!.

Marcella - (ridendo) E fatevi una bella flebo grande così (fa il gesto) e vi fate purificare il sangue..

Picone - Voi avete sempre voglia di scherzare, Donna Marcella...

Marcella - statevi bene, Giorgio. E non ve l'abbiate a male. Le malattie del sangue come la Vostra , sono come il tempo: passano presto! (va via verso l'interno)

Picone - (rimasto solo, visibilmente deluso, raccoglie le carte, le sistema e va via. Suonano alla porta)

Picone - (rimasto solo, visibilmente deluso raccoglie le carte, le sistema, va per uscire quando entra Giuvanni seguito da Pica)

Giuvanni - Pregu Raggiuneri s'accomodassi, D. Micu n'avissi a tardari...

Pica - (entra) Grazi Giuvanni (vedendo Picone) bacio le mani 'Ngigneri..

Picone - Oh caro ragioniere Pica cercavo giusto Voi...

Pica - (rassicurante) quasi fatta.... ma semu sicuri chi tuttu è a postu?

Picone - Caro Ragioniere... come si usa dire dalle nostre parti "Cci putiti calari a pasta" ...

Pica - E jò ‘cci a calu... ma non vulissi chi poi...

Picone - Stati tranquillu... (guardandosi in giro) U capu Intesta,U Diritturi Generali...

Pica - Ah bhe! quandu è così... ma vidissi chi mi statu svindignandu, mi 'npignà puru i linzola...

Picone - Nessun problema. Ad affare fatto i linzola Vi putiti 'ccattari di sita! Il 200% minimo. 'Cci guadagnati u doppiu di quantu spinditi. Ma a proposito, nella prossima settimana dovrei andare a trovare il Direttore Generale. Ohhhh, è una persona veramente squisita, non si permetterebbe mai, ma non mi pari na cosa bella di prisintarimi cu na mani davanti e l'autra d'arredi...

Pica - Ah va beni... 10 litri di vinu, un biduneddu di ogghiu... Vi priparu jò!

Picone - No, no Ragioniere non si usa più...

Pica - Ma è prodotto genuino, da me campagna…. l'accetterà……

Picone - Non metto in dubbio che l'accetterà... ma di sti tempi caro Ragiuneri... (facendo il segno dei soldi) preferiscono...

Pica - A mia mu diciti....

Picone - Puru me ziu parrinu dicia...

Pica - Senza soddi non si canta missa e mancu morti si leva alla fossa... E mi pari chi vostru ziu vu lassò pi tistamentu.

Picone - non pi mmia ragiuneri, non pi mia. Ma stà genti di banca sapiti, sunnu abituati a manìari picciuli e in abbondanza. Vui 'cchiuttostu, va desinu già?

Pica - Si è cosa fatta, ficimu già u compromesso e fra qualchi jornu facemu u cuntrattu. Intantu vosunu mità di sordi pi caparra..

Picone - Tranquillu ragiuneri, tranquillu. Già stannu stampandu a nova insegna "BANCA DEL LONGANO". Ma va 'mmagginati stà bella insegna luminosa 'ntà facciata da Vostra casa?!?!

Pica - E jò apposta mi staiu 'npignandu, ma a cosa mi stà parendu troppu facili, non vulissi chi all'ultimu ma nesciunu 'ntè mani? (squilla il telefono - viene Giuvanni a rispondere)

Giuvanni - Pronto.... dicitimi D. Micu ................................................. va beni, non viniti allura? Stati accura ...................................... (chiude - ai due) D. Micu non veni, non Vi siddiati passati nautru mumentu....

Picone - Va bene, allora io vado. Ragioniere Vi raccomando, preparate tutto. Statevi bene Giovanni e un favore salutatemi tanto la signorina Marcella (va via)

Pica - (intanto si siede sulla poltrona)

Giuvanni - (lo guarda per un poco, poi,..) D. Micu non veni ....(Pica è assorto nei suoi pensieri, non sente) Vi dissi chi D. Micu non veni, passati nautru mumentu... (Pica c.s.) ma chi mu manda u mari... (lo tocca)

Pica - (si scuote) Ah cu ‘mminia parrati? E chi diciti?

Giuvanni - D. Micu non veni, passati nautru mumentu!...

Pica - Ah non veni? E allura passu nautru mumentu... (non si alza)

Giuvanni - (spazientito) Forsi non mi capistu! D.Micu non veni e vui Vi 'ndaviti a jri...

Pica - U capi, u capi mi 'ndaiu a jri. E c'è bisognu chi vi siddiati? Vi salutu... (va via)

Giuvanni - Ma tutti a mia mi capitunu sti turchi!!

 

S I P A R I O

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ATTO SECONDO

 

(la stessa scena del primo atto. E' pomeriggio scena è vuota. Squilla il telefono. Va a rispondere la Signora Matilde )

Matilde - Pronto? ........................... si .............. Marcella? ................ chi la desidera? ........................... come ha detto? ....................... Fausto? ................ Fausto chi?.. .Fausto Mazza? .... (si cambia in viso) Ah! ho capito! ......................................... no, Marcella è uscita non so quando torna va bene. Buon Giorno.... (chiama) Marcella! Marcella!

Giuvanni - Chi 'cc'è Donna Matildi?

Matilde - Ti chiami Marcella Tu?

Giuvanni- No..

Matilde - E allura vammi a chiamari a Marcella e dicci di veniri subitu 'ccà (Giuvanni va via) Chi disonori! Chi disgrazia! Che genti chi frequenta! Ma si fici i cunti senza l'osti!. Si u vinissi a sapiri so patri? Che disonore ! (entra la figlia seguita da Giuvanni) Giuvanni và sutta 'ndi Vicinzinu e pigghiti u cafè..

Giuvanni- Ma si mu pigghià chi mancu havi un quartu d'ura?

Matilde - E ti 'ndi pigghi nautru, va beni? fà chiddu chi ti dicu. e mutu! E non aviri prescia, pigghitilla comida....

Giuvanni- U capi! Mu putiu diri 'cchiù chiaramente chi vi dugnu 'npacciu Mi 'ndi vaju! (esce)

(le donne si guardano, Matilde gira attorno a Marcella senza parlare)

Marcella - Avanti Mamma, cosa c'è adesso, sputa il rospo....

Matilde - Si chi sputu! 'Nfacci a tia svergognata...

Marcella - Cosa ho fatto adesso?

Matilde - cosa hai fatto? Mi dumandi cosa hai fattu?

Marcella - Appunto, cosa ho fatto?

Matilde - Cincu minuti fà arrivò na telefonata... strana...

Marcella - Strana, quanto?

Matilde - Assai! troppu assai! e circavunu a tia....

Marcella - E perchè non me l'hai passata?

Matilde - P irchì era strana, troppu strana!

Marcella - Ma chi era si può sapere?

Matilde - Un certo Fausto, Fausto Mazza!

Marcella - (gioiosa) Fausto, ha chiamato Fausto!.... perchè non mi hai chiamata? mi tratti sempre come se fossi ancora una bambina, ma lo vuoi capire si o no che ho già vent'anni e che sono capace di badare a me stessa....

Matilde - Ma certe amicizie ...............................

Marcella - Le mie amicizie me le scelgo io, non debbo chiedere il permesso a Voi....

Matilde - (le dà uno schiaffo) E inveci si! chìsti sunnu amicizii chi non fannu onori alla nostra famiglia....

Marcella- (si è accovacciata sul divano, piange) Perchè? perchè la sua famiglia vive dello stipendio del Padre e non ha i soldi che abbiamo noi, (cambiando tono) guadagnati sulla pelle degli onesti (è appena entrato D.Micu che ritorna da fuori). Ha ascoltato le ultime parole della figlia. Le donne se ne accorgono. Qualche minuto di imbarazzo)

D.Micu - Matildi, lassicci suli....

Matilde - Ha sapiri chi....

D. Micu - (interrompendola) Haiu a sapiri chiddu chi mi ‘nteressa sapi­ ri. E 'ntà stù mumentu chiddu chi mi voi diri tu, non mi 'nteressa.... (Matilde va via)(D.Micu si siede sul divano accanto alla figlia) certi amici, giustamenti, si sono p­reoccupati di farimi sapiri chi tu frequenti certi tuoi colleghi di Università.

Marcella - Che c'è di strano?

D.Micu - Nenti, non c'è nenti di stranu. Ma varda casu 'nmenzu di st'amici tò ci 'nn'è qualcunu chi pi forza di cosi non po' essiri nè amicu tò, nè amicu della nostra famiglia....

Marcella - E guarda caso questo qualcuno è proprio Fausto, il figlio del Giudice Mazza!

D.Micu - Appunto! Certi paladini della legge, certi Giudici di primu pilu in cerca di gloria non fanno altro che mettere in cattiva luce delle persone oneste, gente che a costo di enormi sacrifi­ ci morali e materiali si è guadagnata un posto rispettabile nella società. Che ne sa questo fringuello di un Giudice a quanti compromessi si deve scendere nella vita per salvare la propria onorabilità, la propria famiglia e perchè no, anche la società. La nostra terra è stata sempre dimenticata puru da Diu, i nostri Padri hanno sempri campatu alla jurnata sputandu sangui pi purtari a casa un pezzu di pani chi non bastava nemmenu e poviri criaturi. Al nord hannu le industrie, gli stabilimenti, il com­ mercio, mentri noi 'ccà avemu a fami chi ‘ndi sceppa l'occhi. E allura a stu puntu veni fora tutta la genialità dill'omu, tutta l'intelligenza si concentra e studia comu può fari per sbarcari il lunario o per vivere in maniera più dignitosa.

Marcella - Ecco, più dignitosa non vuol dire rubare o ammazzare....

D.Micu - Dici giustu. Ma a un certu puntu si manifesta 'ntà 'll'uomo tutta la ingordigia chi esisti al mondo. E 'cchiù uno havi e 'cchiù voli aviri. Prima mangiava pi sfamarisi poi una volta sfamatu continua a mangiari pi 'ngrassari e ‘cchiù Ingrassa e 'cchiù havi bisognu di mangiari...;

Marcella - Ecco è questo il punto. Bisogna mettere un freno a tutto ciò. Se continuiamo di questo passo ci ammazzeremo fra di noi E' necessario fermarsi finchè si è in tempo, a tutto c'è un limite ?

D.Micu – (interrompendo) E qual è il tempo giusto secondo te? Qual'è il limite? Jò, jò pozzu rispundirti, jò, 'cchiù di chiunqui altro.Il limite stà nella differenza fra il neces­ sario ed il superfluo. Ecco dove stà il limite, dove finisce la necessità ed incomincia il superfluo. Mangiare è necessario per vivere, vestirsi è necessario per il decoro e avere qualche comodità è necessario per la tranquillità di ogni individuo. Ma mangiari non voli diri abbuffarsi di ostrichi e champagni, se ne può fare a meno. Vestirsi non voli diri aviri vistiti firmati di migliori stilisti d'Italia che costano un'occhiu da testa. E qualchi comodità non voli diri aviri macchini di lusso, a villa con piscina, campo da tennis, crociere in tutto il mondo e tante, tante altre cose ancora. Ecco dove stà il limite; quel limite che tu e tua madre avete oltrepassato da tanto tempo e ben contenti anche...

Marcella - Ma io ...

D. Micu - Ma tu chi cosa? I tuoi discorsi, i discorsi di tutti quelli come te, sono belli da farsi e da ascoltare, ma soltanto quando vengono fatti per gli altri, quando inveci toccano noi stessi diventano illazioni, brutture e storture di una società che non ci capisce. Tu e tua madre siete state le prime a varcare quel limite, a prendere a più non posso i piaceri e i divertimenti che il mio conto in banca Vi offriva e come tali siete colpevoli quanto me, anzi più di me,perchè siete stati Voi a costringermi ad avere sempre di più, perchè Vi siete abituate al lusso, alle cose belle, alle comodità che altri non hanno. Se Voi siete disposte a rinunciare da questo momento in poi a tutto quello che avete, e a quello che po­ treste avere in futuro,io sono disposto ad abbandonare tutto ed a ritornare a vivere quella vita di stenti, di sacrifici, di privazioni che ho vissuto (squilla il telefono) per tanti anni, potrò farlo perchè ci sono abituato, ma Voi? (va a rispondere al telefono) Pronto ……..riverisco Eccellenza... si, tutto sistemato certo …….come Lei ha ordinato Eccellenza ......................................................... grazie Eccellenza mi farò sentire come dice? ........................... l'onorevole Macchia? …..certo Eccel­lenza come sempre io e tutti l'amici l'appoggeremo anche stavolta …..stia tranquillo ........................... Bacio le mani Eccellenza. ............................................... Sempre a sua disposizione ........................ (chiude)

Marcella - Chi era?

D.Micu - Chi era? comu ti pozzu rispundiri cu era. Era unu comu ci 'ndi sunnu picca 'ntà stu mundu (bussano) e non sacciu si chista è na furtuna o na disgrazia... (bussano) avanti...

Giuvanni - (entra) D. Micu c'è l'ingegneri Picone...

D.Micu – Fallu spittari, Ah Giuvanni si 'ncasu avissi a chiamari l'onorevoli Palla dicci chi jò non ci sugnu, chi tornu dumani.

Giuvanni - Comu Voscenza cumanda... (va via)

Marcella - Io volevo dirti....

D.Micu - Mu dici dopu chiddu chi mi vulivi diri, ora avemu stà visita chi 'ndi ricivemu assemi (D.Micu apre la porta) Pregu 'ngigneri Picone, s'accomodi...

Picone - (entra con carpetta, disegni ecc.) Voscenza binidica D.Micu (vedendo Marcella) servo vostro Donna Marcella...

Marcella - Ciao Giorgio...

D. Micu - Chi novità mi portati?....

Picone - Eccezzionali, stupefacenti, strabilianti.., cosa 'cchiù unica ca rara...

D. Micu - Di chi si tratta?

Picone - Tutto il mondo ci invidierà quest'opera....

D. Micu - (con relativo gesto) Stringemu....

Picone - Mesi e mesi di lavoro....

D. Micu - (c.s.) Scurzamu....

Picone - Studi particolareggiati per creare, plasmare...

D. Micu (c.s.) Tagghiamu....

Picone - ... si, puru tagghiandu, scurzandu, 'llungandu....

D. Micu - No, 'llungando no, vi dissi ...................................

Picone - Certu comu no? 'cchiù si 'llonga, 'cchiù si spendi...

D. Micu - No, 'cchiù si 'llonga e 'cchiù tardu si fà...

Picone - Ho capito! D. Micu, Voscenza è un geniu! ma nemmenu jò scherzu però. Vuliti diri chi‘cchiù si 'llonga e 'cchiù tardu si fà a pigghiari i picciuli

D. Micu - (spazientito) E inveci vogghiu diri chi 'cchiù a 'llungati a discussioni e 'cchiù tardu si fà, jò ancora non haiu mangiatu nenti e haiu a stari a scutari i vostri chiacchiri.

Picone - .. la ricedo subito. (fa per raccogliere le carte ed andarsene)

D. Micu - ma chi stati facendu?

Picone - Tolgo il disturbo...

D. Micu - Ma undi andati?....

Marcella - Giorgio, ma quanto sei suscettibile!

Picone - No, Donna Marcella, jò sugnu un pezzu di pani, ma quando mi toccanu la mia onorabilità professionali....

Marcella - Ma via Giorgio, mio padre non voleva offenderti... dai mostra la tua opera. Fallo per me....

Picone - Con tutto il rispetto che porto a Voscenza D. Micu, lo faccio soltanto per Marcella...

D. Micu - Si va beni fallu pi 'ccù vo tu, ma sbrigati...

Picone - No perchè vede è una questioni di orgoglio. A voi possono sembrare sciocchezze, piccole sottigliezze, ma lo studio, la dignità di un uomo....

Marcella - Via Giorgio per così poco...

Picone - No, non è poco!...

D. Micu - Havi ragiugni, non è poco. Ancora non ci ha bastatu. Vaddassi chi fà: si mittissi comudu (lo fa sedere sul divano) e cuntinuassi cu me figghia chi jò ora vegnu... (va verso la porta)

Picone - E 'cchi mi lassa 'ccà?

D. Micu - (spazientito) No, si voli favururi....

Marcella - Vai pure papà, rimango io a far compagnia a Giorgio....

D. Micu - Pirmittiti ah! (va via)

Marcella - Allora Giorgio, questo tuo progetto...

Picone - Una meraviglia. Un'ìnnesto di linee architettoniche nella natura selvaggia e incontaminata della nostra valle che sarà il fiore all'occhiello della nostra Regione. Una perla di rara bellezza. Questa realizzazione è degna di essere esposta nei più grandi musei di architettura moderna. Una diga enorme che non è soltanto diga, ma anche lago, un'enorme lago..; (frattanto è entrato Giovanni)

Giuvanni - Ohu, chistu si fissò ca diga....

Picone - ... Ma te lo immagini Marcella ... oh guarda ti ho chiamata Marcella....

Giuvanni - Eccu undi sbuccava a diga..;

Picone - Scusami ma parlando di cose belle mi sei venuta in mente tu e non volendo...;

Giuvanni - Fici sbuccari a diga...

Picone - Marcella, io ho perso la testa per te!

Giuvanni - E chi non si vidi?

Picone - Non faccio altro che pensare a te! (si avvicina)

Marcella - Ma Giorgio?!?!?!!

Picone - No, non dire niente, lasciami assaporare questo momento di estasi, è la prima volta che posso parlare con te ... (le prende la mano)

Giuvanni - Giuvinottu, a manigghia!

Picone - ....com'è delicata....

Giuvanni - e si sintissi chiddi di so patri...;

Picone - Da quando ti conosco non faccio altro che pensare a te!

Marcella - Ma Giorgio smettila adesso!

Picone - No, Marcella, non pozzu smettiri, io sono come un fiume in piena, debbo sfociare in qualche posto...

Giuvanni - Apposta progettò a diga!!!!

Picone - ... quando penso a te vedo le cascate dorate...

Giuvanni - ... chistu l'acqua sa 'nzonna puru a notti....

Picone - .... e il tuo corpo libero volteggiare .....................................................

Giuvanni - .. bonu 'ngigneri non di coddiamu...;

Picone - sotto le fresche acque della sorgente, e si intravede il tuo corpo nudo....

Giuvanni - ... non trasemu 'ntò carricatu...

Picone - mentre le scintille ............................................

Giuvanni - ... si, chiddi chi a mumentì fà D. Micu....

Picone - ... vengono fuori dal mio corpo....

Giuvanni - ... U troppu cauddu ................................

Picone - …..e mi bruciano……

Giuvannì ....stricandu stricandu....

Picone - Marcella, dimmi di si, spegni questa fiamma che brucia...

Giuvanni - a sbagghiò pa figghia du pumperi...

Picone -... fammi un segno, accendi per me una luce, anche se piccola

Giuvanni - (accende l'accendino).... chi fà basta?..;

Marcella - No, Giorgio non posso. Non è mia abitudine illudere le persone. La mia luce è accesa ed il mio cuore batte per un'altra persona....

Picone - Allura pi mia non c'è spiranza? (si dispera)

Marcella - No Giorgio, mi dispiace... ora scusami devo proprio andare (via)

Picone - Oh Dio! troverò un posto dove affogare?

Giuvanni - 'Nto lago da diga... (suonano) bonu 'ngigneri non Vi di spirati ...

Picone - Ma cosa sarà mai la mia vita senza di lei... (suonano)

Giuvanni - Sarà na vita comu a chidda di tanti jautri.., scusatimi quantu vaio a japriri (esce)

Picone -(raccoglie di nuovo le carte) Marcella, Marcella come hai potuto trafiggermi il cuore...

Giuvanni - (entra seguito da Spiga) Ficimu tridici! chi bella accuppiata! 'ntrasiti, 'ntrasiti cavaleri...

Spiga - (entra) Ah! puru Vui ci siti ingigneri di strapazzu!

Picone - Lei, come si permette?

Spiga - Ah, mi duna del Lei, non mi canusci 'cchiù, è veru?

Picone - Abbia un pò di contegno!

Spiga - Ah, mi manca u contegnu, ingegneri di me ..........................................

Giuvanni -(interrompendolo) Alleggìu cavaleri chi ha scafazzammu...

Spiga - Non mi canusci 'cchiù? Non mi canusci 'cchiù! (rifacendo il verso) Cavaleri Spiga, la varianti: Vinti miliuna. Cavaleri Spiga, il prolungamentu: Vinti miliuna. Cavaleri Spiga, la controvarianti: Vinti miliuna. Cavaleri Spiga, la varianti alla contravarianti: Vinti miliuna. Tassa fissa. Vinti miliuna a botta, e ora chi stà arrivandu a galera non mi canusci 'cchiù (entra D.Micu)

D.Micu - Chi è chi stà succidendu 'ntà me casa?

Spiga - Voscenza binidica D. Micu. Vossia mi scusa ma certi voti certi pirsuni fannu veniri u nirvusu..;

Picone - Certi maladucati fussi megghiu chi non japrissiru bucca...

Spiga - A mia? maladucatu a mia. Ringraziati a Diu chi semu 'ntà na casa di rispettu...

D. Micu - Stati calmi Vi dissi e ognunu o so postu. (A Picone) Vui si non rricordu mali m'avivu a fari vidiri qualchi cosa....

Picone - (rammaricato) Si D. Micu, il progetto di una diga, ma ormai

Giuvanni - .. si 'ndi cadiu!

D. Micu - chi cosa?

Giuvanni - ... a diga! si 'ndi cadiu. Si scafazzò..

D. Micu - Mha! E Vui cavaleri?

Spiga - Jò sugnu ruvinatu!

D.Micu – Chi successi?

Spiga – A custura! Mi sequestrò u canteri e mi bloccaru i pagamenti…

D.Micu – Roba di pocu.Burrasca di menzu tempu. Ora scampa e tuttu torna comu prima…

Spiga – Ma stu giudici Mazza pari chi fà supra u seriu....

D.Micu – scupa nova fà sempri rimuru, ogni cosa havi u sò prezzu, basta daricci quantu vali e tuttu s'aggiusta

Spiga – Si ma jò intantu sugnu ‘nmenzu a na strada e ‘ccu piriculu di finiri in galera...

Picone - Cu non voli camurrii non vaci a buttani.....

Spiga – gran figghiu di na jarrusa, sparti sfutti... (Picone scappa - Spiga lo insegue)

(suonano alla porta)

D.Micu - Ma chi siti sempri u cani ca jatta, stativi fermi... Giuvanni va a japriri.. (Giuvanni va) e non Vi biliati chi s'aggiusta: o cu bonu o cu revulu.

Giuvanni - (da fuori) No fermu undi vuliti iri ... aspettati....

Pica - (entra come una furia) Porcu diavuluni... u 'mmazzu...

D. Micu - (lo ferma) Ma chi succidiu ..... calmativi..

Picone - (vedendo Pica si nasconde verso una porta interna)

Pica – Undi è..... undi è....

D. Micu - Ma calmativi ............................. ragiunati.... a 'ccu circati?

Pica - Ingigneri di strapazzu.... tuttu so ziu.... mancu si facia u vaccaru pi comu sapi mungiri... "Stati tranquillu, è cosa fatta, cci putiti talari a pasta", e jò comu un cretinu ‘c ci la calà e ora l'haiu 'ccà, supra a panza.... centu e rrutti miliuna, na barraccazza vecchia. Stavunu stampandu l'insegna "BANCA DEL LONGANO" "Ma va ‘mmaginati stà bella insegna luminosa 'ntà facciata da vostra casa", mi dissi! Havia ragiuni, ma stamparu 'nfacci ma stamparu, chi ma vidu notti e jornu .

Spiga - (ridendo) almenu vi fà lustru....

Pica - Chi Vi bagnati u pani?

Picone - (non facendosi vedere è uscito dalla porta di dx e si avvia all'uscita, giunto alla porta...) Cu non voli camurrii non và a .... (fugge)

Pica e Spiga – (si avventano contro Picone gridando...) Gran figghiu di na jarrusa...

 

 

 

 

S I P A R I O

 

 


 

 

 

 

 

ATTO TERZO

 

 

 

(la stessa scena - all'aprirsi del sipario c'è Graziella,una nuova cameriera) (c'è la luce accesa)

Graziella - (giovane, graziosa -- Ha in mano lo spolverino)

Giuvanni - (entra) Bongiornu a sti biddizzi...

Graziella - Bongiornu don Giuvanni

Giuvanni - Sempri 'cchiù bedda. Ogni jornu chi passa diventi sempri cchiù bedda. E chi è sta luci addumata? stutamula! 'cci bastunu i to occhi a fari luci (va a spegnere e prende la scossa) ahi' botta di sali!

Graziella - chi pigghiò a scossa?

Giuvanni - Pinzava all'ucchiuzzi vostri e pigghià a scossa.

Graziella - Nautra vota pinzassi a sò soru, così essendu 'cchiù intima non ci fà pigghiari a scossa

Giuvanni - Chi facisti ti pungisti? jò schirzava.

Graziella - Me patri chi era barberi, dicia sempri: a barba fatta di contrapilu sgrana - E tanto basta!

Giuvanni - E jò chi contrapilu ti fici?

Graziella - Uffa!!!

Giuvanni - E va beni, allura vali pi na passatedda liscia liscia accossì non sgrana..

Graziella - (indispettita) Si, ma sempri pi Vostra soru.. (va via)

Giuvanni- Tu hai a lingua longa e jò ta scurzu. Chi insuscettibilità sti carusi d'oggi... (squilla il telefono -risponde ) Pronto...... cu dissi?..... Ah Onorevoli, baciamu li mani...... no, non c'è sta matina si jazzò di bon'ura e nisciu.... forsi... forsi si, forsi no.... pò essiri e non pò essiri.... e jò chi sacciu....... v'arrestunu?....penzu... non dubiti.. Chiudiu! (entra la Signora Matilde )

Matilde - Buon giorno Giuvanni, Marcella si jazzò?

Giuvanni - Bon Giornu Signura, ancora non s'ha vistu...

Matilde - Jò nesciu, quandu veni me maritu ci dici chi sugnu ca barunissa Aurelia, anzi veni, aiutimi a purtari un paccu 'ntà machina.. (escono) (dopo un'attimo)

Marcella - (entra,si guarda in giro e va al telefono-compone il nume­ ro) Fausto! sei tu ...... che gioia poterti sentire ...... no, non posso, i miei ...... che posso farci.... s i certo.. mio padre? perchè mai? ..... no, non dire così....ed è colpa mia?.... ma si, certo che ti amo.. no, non voglio... si, gli parlerò .................. vedrai, aggiusteremo ogni cosa.... ciao ...... no,no ti chiamo io ........ domani ....................... ciao (chiude) (frattanto era entrata Graziella) Oh ciao Graziella, quanto sono sventurata! perchè non posso essere come tutte le ragazze della mia età, libera, libera di muovermi, libera di vivere, libera di amare, padrona dei miei vent' anni.

Graziella - Non semprì si poti aviri tuttu chiddu chi si voli da vita

Marcella - Si è vero, ho una bella casa, i soldi, la macchina, il rispetto della gente, rispetto?, timore, la paura, ecco cos'è, non è vero rispetto. Hanno paura di me, di ciò che rappresento, della mia famiglia, di mio padre, di ciò che mio padre rappresenta. Ed è la mia palla al piede, la mia catena che mi lega inesorabilmente a questa vita fatta di ombre, di mistero e di paura. Io non sono Marcella, una ragazza graziosa, intelligente, una vent'enne che vuole vivere come le altre sue coetanee, sbagliare come esse sbagliano e gioire come esse gioiscono, no! Io sono soltanto la figlia di D. Micu Falaci, "uomo di rispetto" e di cui tutti hanno timore. Chissà quando le persone impareranno a rispettare me per quello che veramente sono e non per quello che rappresento...

Graziella - (fa dei segni come per dire: non ho capito niente)

Marcella - Non capisci, fai bene a non capire...

Graziella - Veramenti, non è chi jò non capi...

Marcella - Si lo so bene, fai finta di non capire, fate tutti finta di non capire ... (frattanto sulla porta c'è D. Micu) perchè avete paura, avete paura di voi stessi, avete paura non soltanto di parlare, ma anche di pensare.... (Graziella che ha visto D. Micu va via)

D. Micu - E tu no, è veru? tu non hai paura! pi 'ddu baci d'un figghiu di na jarrusa, si capaci di sfidari macari a tò patri.

Marcella - No papà, non è come credi!

D. Micu - E come sennò?

Marcella - Fausto mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire qual'è la vera differenza fra gli onesti ..

D. Micu - (interrompendola) e i disonesti come me, è veru? già perchè io per questo rampollo sugnu un disonestu, uno che ruba, uno che... .....

Marcella - fà uccidere, sì (piange)

D.Micu - Io non ho mai fatto uccidere nessuno e quello che ho fatto l'ho fatto soltanto per sopravvivere, perchè non vivemu 'ntà na società civili ma 'ntà na giungla, undi i 'cchiù forti sunnu pronti ad azzannarti e 'ccù si fà pecura u lupu su mangia. Picchi cridi chi stu galantomu stà facendu tuttu stu fracassu? per la giustiza? NO! per la sete di potere, per la carriera, per la notorietà, per diventari chissà chi! E intantu fà belli discursi: le coscienze libere, le mani pulite, la lotta alla mafia. Perchè non fà qualcosa per aiutare tutta quella povera genti chi mori di fami, per i disoccupati...

Marcella - Ma questa Papà non è una buona scusa per vivere oltre la legalità, infrangendo la legge e di conseguenza tutti gli uomini onesti che in essa credono.

D. Micu - Tu mi stai accusandu..

Marcella - No Papà non ti stò accusando, Ti stò chiedendo di rompere con il passato, di far venire fuori l'uomo onesto che c'è dentro di te, di riscattare la tua vita e quella di tutta la tua famiglia

D. Micu - E cosa avissi a fari secundu tia?

Marcella - Costituirti, pentirti di tutti gli errori che hai commesso facendo sì che io, tua figlia possa un giorno dire: sono fiera di mio Papà!

D. Micu - E tu saresti pronta a rinunciare a tutto? saresti pronta ad affrontare tutto ciò che succederà dopo?

Marcella - Si Papà, sarò pronta a tutto, e sarò accanto a te.

D. Micu - (si accascia sulla poltrona, Marcella gli si siede accanto, D. Micu l'abbraccia)

Giuvanni - (entra correndo) Oh D. Micu menu mali chi siti 'ccà!

D. Micu - Chi fù Giuvanni?

Giuvanni - Vinni u figghiu di Cola.... l'Onorevoli Palla ...u 'ttaccaru..; menz'ura fà. Un'esercitu... carabineri.... Pulizia Finanza.... Guardii carcereri... Forestali....

D. Micu - A Marina.. i bersaglieri... e a fanteria non c'era?

Giuvanni - Voscenza 'cci scherza! Centu sbirri, 50 machini e l'ambulanza

D. Micu - Certu l'ambulanza ci vulia. 130 Kili di lardu...

Giuvanni - L'Onorevoli era cuccatu....

D. Micu - L'appiru a jsari ca grù

Giuvanni - 'Ntraseru di 'ntrasattu....

D. Micu - E 'cci 'nbiscaru 'ntò sonnu....

Giuvanni - Fermi tutti! 'cci dissiru, e 'cci puntaru i mitra a testa

D. Micu - A sentiri a puzza, s'appi a cagari di 'ncoddu...

Giuvanni - In prima linia u Giudici Mazza: "In nome della legga- la dichiaro in arresto" e cci misi i manetti...

D. Micu - manetti fora misura. Cu 'ddu lardazzu i

Giuvanni - In primu mumentu l'onorevoli rimbambiniu, ma poi. quando si svigghiò bonu ci dissi: Lei Giudici di strapazzu mi stà scassando a minchia!

D. Micu - E 'cci la truvava? 'Ntà tuttu 'ddu lardu .....................................................

Giuvanni - La farò trasferire al confine, omu di merda, cci gridava mentri su purtavunu...

Marcella - Ho paura Papà (bussano) Mio Dio sono loro...

D. Micu - Giuvanni va a japriri.. - (Giuvanni va) stai tranquilla arriva prima a palumbedda, ora vatindi, va a circari a to matri (Marcella esce)

Giuvanni - (entra) E' u Cavaleri Spiga....

Spiga - (entra come una furia) Futtuti, futtuti semu. 'Ddu gran figghiu di na jarrusa

D. Micu - Sta calmu Spiga...

Spiga - Scupa nova fà rimuru mi dicistu e ogni cosa havi u so prezzu, ma quantu, quantu è u prezzu di stú pezzo di merda, 300 - 500 arrivà finu a setticentu. E 'cchiù jò aumintava e 'cchiù iddu si 'ncazzava, "Vi faccio arrestare per tentata corruzzione oltre che per truffa aggravata e associazione a delinquere" mi dissi....

D. Micu - E tu chi facisti?

Spiga - Na pirnacchia!

Giuvanni - Cu culu!

Spiga - No, ca bucca!

Giuvanni - No, dicu: cu culu chi 'cci facistu na pernacchia

Spiga - Picchi non mi cridi capaci?

Giuvanni - No, pi culu Vui!

D. Micu - E poi comu finiu?

Spiga - Pi livari l'acqua e pi dimostrari chi sugnu omu di paci.... mi 'ndi scappà...

D. Micu - A diri a virità pi chissu siti sempri u prìmu.

Spiga - A livari l'acqua?

D. Micu - No, a scappari. Comunqui penzu chi chistu è u mumentu giustu pi scappari. Stamatina arristaru all'Onorevoli...

Spiga - Minchia!

Giuvanni - A ccù non davi!

D. Micu - E fà cuntu chi non passa assai, battunu a jautri porti...

Spiga - Certu arristaru u gazzittinu di Sicilia. Chiddu cu quattru 'nboffi cci cunta pani pani vinu vinu....

D. Micu -Quindi penzu fussi u casu chi tu e l'amici vi pigghiati qualchi jornu di villeggiatura....

Spiga - E Voscenza chi faci?

D. Micu - Jò i spettu 'ccà! i tegnu a bada e si c'è di pigghiari a questioni di pettu non mi tiru arredi

Spiga - Bravu! comu u Capitanu di bastimentu: sarva l'equipaggiu ma iddu affunda ca navi.

D. Micu - Non diciti cazzati Cavaleri. 'Ntà stà barca ci semu tutti e si a barca va o fundu non si sarvunu mancu i sulici, anzi chiddi chi s'affogunu prima su propriu 'dd'animali chi navigunu ammucciati 'ntà stiva o riparu di ‘ll'acqua e du ventu....

Giuvanni - Parabula significa....

Spiga - (rattristato) ....tarantula ballarina....

D. Micu - Comunqui scuta u me cunsigghiu e 'lluntaniti pi qualchi simana, videmu chiddu chi succedi. Ora vatindi chi sugnu na pocu stancu e mi vogghiu ripusari, ti salutu.

Spiga - Bacìu li mani D. Micu e ricurdativi sugnu 'ntè Vostri manu.

D. Micu - Stattiti bonu... Giuvanni accumpagnulu e chiudimi a porta (Giuvanni e Spiga escono - D. Micu va al telefono, compone un numero) ......... Si pronto.... sugnu jò Eccellenza.... comu, cu sugnu? non mi canusci, D. Micu Falaci.... si ricorda.. . eccu ci vulia diri chi 'ccà stà succidendu u finimundu ..... ah, già è a canuscenza ...................................... chi dici?...... non poti fari nenti?....comu non poti fari nenti ..... i circostanzi?.....quali fatti?.... ............... a Roma è peggio di 'ccà? ma chi mi 'ndi futti si tutta l'Italia è suttasupra! 'ccà ci avemu fattu di cumbogghìu e di spazzini. Voscenza cumandava e niautri eseguiumu .....certu 'ndà favurutu sempri, chissu è veru .......ma a stú Giudici ‘ndù mandò Voscenza.... non di potti fari a menu?.... ma si a barca 'ffunda........ non c'è? Voscenza non c'è? no Eccellenze, Lei c'è. Ci u mettu jò pi forza, mori Sansuni ma mori ....pronto ....pronto, staccò. E va beni Eccellenza. Ci dissi u sulici a nuci, dammi tempu chi ti precciu.... (chiamando) Giuvanni, o Giuvanni....

Giuvanni - Comanda....

D. Micu - .. . 'Ccà non si cumanda....

Giuvanni - ... liggi nova?

D. Micu - No Giuvanni, liggi vecchia. Tu ha statu sempri cu mia e t'haiu trattatu comu un frati e certi voti hai statu puru u me cunfissuri. Ora vìnni u mumentu di stringiri a cinghia e sugnu costrettu a fari chiddu chi non avissi vulutu fari mai

Giuvannì - Mi mandati?

D. Micu - No anzi, Qualunqui cosa succedi tu tà pigghiari cura di me mugghieri e di me figghia. Tì raccumandu a Marcella, è ancora na carusa ma havi l'idei abbastanza chiari, è pulita d'animu e tali havi a ristari. Ti dugnu a tia l'incaricu di diri all'amici chi di tuttu chiddu chi jò fazzu e dicu Matildi e Marcella non sunnu responsabili.

Giuvanni - Ma chi vuliti fari?

D. Micu - U spazzinu!

Giuvanni -- Ma chi faciti, schirzati? a pulizziari i stradi?

D. Micu - Si Giuvanni, a pulizziari i stradi, i casi, i palazzi, u Parlamentu, certu picchi nò, puru u Parlamentu. Anzi 'ncuminciu di 'ddà, di mari randi e poi a scindiri a scindiri. Finu ad oggi m'hannu chiamatu D. Micu "U Pisci" di dumani m'hannu a chiamari D.Micu "U Spazzinu". Ora fammi un favuri, và undi Donna Carmela e 'mmi 'ccatti na cravatta RUSSA COMU ENI ENI , basta chi è russa. Poi passi di undi Vicinzinu e mi porti un bellu cafè, duci, cu 'ddu cucchiaini dì zuccuru...

Giuvanni - Ma voscenza l'ha pigghiatu sempri amaru...

D. Micu - E ora u vogghiu duci, cangià bucca. Và ora e sbrigati...

Giuvanni - Mha ! Voscenza mi dici sempri chi jò sugnu intelligenti, chi capisciu subitu a volu, ma pi diri a virità non ci staiu capendu venti....

D. Micu - E forsi è megghiu, Giuvanni, chiddi chi non capisciunu nenti sunnu i cristiani 'cchiù filici di stu mundu, u guaiu è chi purtroppu non lassunu 'npaci mancu a iddi. Vatindi ora Giuvanni e pigghimi ‘ssi così chi ti dissi.

Giuvanni - Si va beni, mi 'ndi staiu endu, ma jò non capi nenti o stissu. (esce)

D. Micu - (fra se) Tempu Giuvanni, tempu, poi capisci puru tu. Poi capisciunu tutti. (prende l'elenco telefonico e cerca il numero del Giudice Mazza- lo trova e compone il numero) Pronto .... casa del Giudice Mazza?..... Ah, Lei è il figlio, si chiama Fausto è vero?.... chi sono?... m i chiamo Falaci , Domenico Falaci ....... sì il padre di Marcella.... non aviri paura, non ti chiamu pi rimproverarti, anzi non avia chiamatu pi parrari cu tia ma con tuo padre, ma visto che si è presentata l'occasione, ti vogghiu diri chi sugnu cuntentu da scelta chi fici me figghìa e a jessiri cuntentu puru tu, picchi Marcella è na carusa d'oru, onesta d'animu e di tuttu, ma soprattuttu pulita e leali. 'Ntà stù paisi ci 'ndi vulissiru tanti comu a idda e forsi cangiassiru tanti cosi. E vistu chi 'ndi truvamu ti vogghiu diri chi qualunqui cosa succedi, qualsiasi cosa si dici o che si dirà in giru, Marcella è all'oscuru di tuttu e non è responsabili di nenti. Ora si non ti dispiaci vulissi parrari cu tò Patri...... si grazie...... Pronto.... è Lei Signor Giudice? ................... Sugnu D. Micu Falaci intesu "U Pisci", sugnu a sua completa disposizioni.......... a casa mia ........................... un momentu Signor Giudici, facissi con calma, mi dassi il tempo di sistemare alcune cose di famiglia e poi può venire. Ma mi raccomando Signor Giudice non deve dire niente a nessuno e deve venire da solo ..... l'aspetto. (chiude -con molta calma apre dei cassetti, tira fuori delle carpette, controlla e le depone su un mobile - entra Giuvannì)

Giuvanni - (con la cravatta ed il caffè) Eccovi servito. U cafè 'zzuccaratu e stà cravatta russa chi non mi cunvinci...

D. Micu - Fora malocchiu, contra ì 'nvidiusi. Ora chi pigghià stu postu di "spazzinu" sa quanta genti mi vorrà mali.....

Giuvanni - E 'cci torna cu spazzinu, ma chi mi pigghiò a pizzula?

D. Micu - spazzinu di gran classi, spazzinu di genti nobili, spazzinu d'alto rango, Giuvanni, pi chistu mi servi a cravatta. Ci haiu a jri in vestitu....

Giuvanni - 'cci u dissi a 'ntura. 'Cchiù Voscenza parra e 'cchiù nenti capisciu, Mha! (D.Micu ride, si sente rumore alla porta - entrano Matilde e Marcella)

D. Micu - Ah eccu, Vi stava aspittandu

Matilde - Chi successi Micu?

D. Micu - Nenti Matildi, non succidiu nenti o succidiu tuttu chiddu chi putia succediri, o megghiu ancora pi mumentu non ha succidutu nenti ma pò essiri chi dumani succedi qualchi cosa.

Giuvanni - U dissi jò, a stu cristianu a oggi no capisciu! 'cchiù parra e 'cchiù no capisciu. Megghiu chi mi ‘ ndi vaju (fa per uscire)

D. Micu - No, Giuvanni veni 'ecà undi và! Ora ti fazzu capiri, assettiti. (Giuvanni siede - rivolto alla moglie) Matildi, cara moglie mia, pi tanti anni sei stata u pilastru di stà casa e ti ringraziu pi tuttu chiddu chi hai fattu, ma u ringraziamentu 'cchiù rossu ti tocca pi stà criatura (indicando Marcella) chi facisti. Ti tuccassi a tia l'onuri di diricci chiddu chi u sò cori disidira, ma siccomu non ci ha statu tempu di parrarindi u dicu jò, tantu 'cchiù chi ora pigghià u postu di spazzinu... (guarda Giuvanni e ride)

Gíuvanni - Chi ‘ssi bagna u pani?

D. Micu - No, staiu schirzandu. Quindi dicia chi l'annunciu mi tocca a mia e allura sugna cuntentu di annunciari il fidanzamento di Marcella con Fausto Mazza il figlio del Giudice Mazza!

Matilde - Ma chi niscisti pazzu?

Marcella - (lo abbraccia) Papà, grazie papà....

Giuvanni - U dissi jò, stà jurnata brisciu storta. U cafè 'zzuccaratu, a cravatta russa, parra e non si fà capire, ora ci mancava stautra novità....

D. Micu - No Matildi non nisci pazzu, sugnu abbastanza sanu di menti macari avissi statu così 30 anni fà, forsi oggi non avissimu fattu sti discursi, ma ormai semu 'ntò ballu e avemu a ballari.... (suonano alla porta) Giuvanni, và a japriri e fallu aspittari all'entrata chi staiu arrivandu (Giuvanni va e poi rientra)

D.Matilde – Ma cu è?

D. Micu - Il tuo futuro compare, il suocero di nostra figghia!

Marcella - Il Giudice Mazza?

D. Micu - Si, u Giudici Mazza!

Matilde - E picchi vinni?

D. Micu - Vinni a riscotiri, comu l'esatturi, in modu chi cu havi debiti si paga....

Marcella - Grazie Papà, grazie. Lo sapevo che eri l'uomo migliore del mondo. Grazie . (lo abbraccia)

D. Micu (dopo l'abbraccio della figlia prende le carpette, si gira per la stanza, abbraccia la moglie) Scusa Matildi se ti farò provare sti dispiaceri, ma è necessario, per me, per te, ma soprattutto per nostra figlia.(abbraccia Giuvanni) Grazii Giuvanni, grazii di tuttu chiddu chi hai fattu pi mia e pa me famigghia e ricorditi chi ora si tu u capu famigghia. (esce seguito dalla figlia e dalla moglie)

Giuvanni - (aspetta che escano, poi al pubblico) Ma Vi pari chi 'cci capì qualchi cosa?

Giuvanni si attarda - dalla porta di Dx entra:

Anonimo - (Ha in mano un giornale, lo sfoglia, cerca qualcosa )

Giuvanni - Scusassi Lei.... a commedia finiu e jò avissi a chiudiri u sipariu...

Anonimo - A commedia finiu e s'havi a chiudiri u sipariu. Hai ragiuni Giuvanni, a commedia finiu e un finali comu a chistu u putemu vidiri sulu 'ntè commedii, poi giustamente si chiudi u sipariu e tutto torna comu prima. Ma ‘cci speru, pi chistu 'ccattu u giurnali tutti i matini, ca spiranza chi prima o poi vidu un finali comu a chistu, scrittu 'ccà, 'ntà prima pagina. U speru pi mia, pi tia, pi tutta stà genti chi ‘ndi scuta, pi nostri figghi e pi figghi di nostri figghi e pi tutta 'dda genti chi havi Fidi. Ora si chi poi chiudiri u sipariu Giuvanni. A commedia finiu pi daveru. (va via)

Giuvanni - Ma Vi pari chi cci capì qualchi cosa?

 

 

 

 

 

 

 

S I P A R I O

 

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle commedie

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc