....Dalla raccolta di Poesie dialettali

 

 

CANTU DISPIRATU

 

Un cantu dispiratu d'abbandunu

un segnu vulutu di la sorti,

na cruci chi purtamu ognidunu

un toccu c'accumpagna jornu e notti.

 

Dispirazioni, vita amara e Cristu ‘ncruci

sti cosi su fatti pi lu povireddu,

u riccu sparra ‘nsurta ma a bucca è duci

è sempri galantomu e si fa beddu.

 

U riccu havi i dinari e po' parrari

u povireddu havi a miseria e po' cantari,

u riccu i porti aperti a tutti l'uri

u povireddu pati guai e duluri.

 

Ma fussi cosa randi veramenti

si ci mittissi i mani l'Onnipotenti

non dicu chi u riccu poviru avissi divintari

ma mancu u povireddu pani disiari.

 

E ‘dda cruci ca purtamu i povireddi

chi pisanti addivintò supra di spaddi,

u riccu ‘nda livassi quantu un nenti

tempu ca ripusamu i nostri ossa stanchi.

 

E allura sì chi u mundu fussi diversu

ed ogni cosa andassi pu sò versu,

u poviru e u riccu ‘ncumpagnia

cantassiru a lu mundu l'allegria.

 

 

 

clicca qui per tornare all'indice delle commedie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009 - taninomateria.it

 

 

 

 

 

RODI' MILICI POETI SICILIANI POETA SICILIANO rodì milici commedie siciliane poesie siciliane

cc